Oikaisut HKScanin ja ETL:n tiedotteisiin Rakveren tilanteesta

HKScanin ja ETL:n 21.2.2018 julkaisemissa tiedotteissa oli useita vääriä tietoja ja väitteitä, joiden perusteella vaikuttaa, ettei HKScanin johto Suomessa tiedä kaikkea, mitä Rakveren tuotantolaitoksessa tapahtuu.

HKScanin tiedote: Tietoa työkiistasta Rakveren teurastuslinjalla Virossa (21.2.2018)

ETL:n tiedote: Elintarviketeollisuusliitto oikaisee virheellisiä tietoja HKScanin työkiistasta Rakveressa (21.2.2018)


HKScanin Rakveren tuotantolaitoksen lakkokomitean vastaukset vääriin väitteisiin:


Työnantaja: ”Myös Virossa HKScan kunnioittaa henkilöstön oikeutta järjestäytymiseen ja noudattaa paikallisia neuvottelukäytäntöjä virallisessa asemassa olevien ammattiyhdistysten sekä heidän vaaleilla valitsemiensa luottamushenkilöiden kanssa.”

Työntekijät: Työnantaja on uhkaillut ammattiyhdistyksen jäseniä ja työntekijöitä potkuilla ja mustalle listalle joutumisella. Työnantaja ei ole suostunut neuvottelemaan työehtosopimuksen solmimisesta työntekijöiden valitseman luottamusmiehen kanssa, kuten Viron valtakunnansovittelija Meelis Virkebau suositteli 30.11.2017 päivätyssä sovintoehdotuksessaan.


Työnantaja:”HKScanin Viron toiminnoissa työskentelee 1350 henkilöä, joista n. 750 työskentelee Rakveressa.”

Työntekijät: HKScanin Viron toiminnoissa työskentelee Viron verotoimiston mukaan 1133 työntekijää. Rakveren työntekijöiden määrää työnantaja ei ole ammattiliiton edustajalle suostunut pyynnöistä huolimatta kertomaan.


Työnantaja: ”Ammattiliittoon kuuluu noin 60 henkilöä.”

Työntekijät: Ammattiliittoon kuuluu 110 ihmistä. Teurastamon 56:stä työntekijästä järjestäytyneitä on 30.


Työnantaja: ”Rakveren teurastamolinjalla työskentelevän henkilöstön palkkoja on korotettu vuosittain noin kuusi (6 %) prosenttia vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana.”

Työntekijät: Todellisuudessa palkat eivät ole nousseet. Joidenkin palkat ovat jopa laskeneet. Peruspalkka on noussut, mutta samaan aikaan tulospalkka on laskenut. Asian voi todentaa työntekijöiden palkkakuiteista.


Työnantaja: ”Palkkojen kehitys on linjassa muun vastaavan teollisuuden palkkakehityksen kanssa.”

Työntekijät: HKScanin osuus liha-alan liikevaihdosta Virossa on 51 prosenttia ja 43 prosenttia liha-alan työntekijöistä Virossa työskentelee HKScanilla, joten palkkalinjan vertailu muihin virolaisiin alan toimijoihin on haasteellista.


Työnantaja: ”Rakveren teurastamolinjan työntekijöiden ansiotaso on selvästi yli (19 prosenttia) alan yleisen palkkatason Virossa.”

Työntekijät: Työnantajan antamat tiedot palkkatasosta ovat harhaanjohtavia. Rakveren teurastamon työntekijöiden bruttopalkka on kuukaudessa keskimäärin noin 1000 euroa, josta jää käteen alle 800 euroa.

Viron valtakunnansovittelija esitti 30.11.2017 päivätyssä sovintoehdotuksessaan, että teurastuslinjan työntekijöiden palkka nostetaan samalle tasolle Viron elintarviketeollisuuden keskimääräisen bruttokuukausipalkan kanssa, joka oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä 1071 euroa.

Palkankorotuksista huolimatta työntekijöille käteen jäävä palkka ei ole noussut vaan jopa pienentynyt, sillä peruspalkan lisäksi työntekijöille maksettavia lisiä ja kuukausittain vaihtuvaa tulospalkkiota on leikattu.


Työnantaja: HKScan tarjoaa työntekijöilleen lisäksi useita muita etuja, joita ei ole tarjolla yleisesti muissa alan yhtiöissä (edut liittyvät työmatkoihin, ruokailuun, vanhemmuuden tukemiseen, kuntoutukseen ja liikuntaan).”

Työntekijät: HKScan ei yksilöi tarkemmin, mitä nämä edut ovat. Yhtiöllä olisi parantamisen varaa tiedottamisessa, sillä useista eduista työntekijöillä ei ole tietoa. Jotkin yllä mainituista eduista, kuten työmatkojen ja vanhemmuuden tukeminen, pohjautuvat Viron lainsäädäntöön. Rakvere Night Runiin saa osallistua hieman halvemmalla. Työntekijät saavat edullisemman uimalipun kello 9, jolloin heidän on oltava töissä.


Työnantaja: ”Rakveren työkiistan neuvottelut katkesivat joulun alla ammattiliiton edustajien päätökseen. Sekä HKScan että virallinen sovittelija halusivat jatkaa neuvotteluja.”

Työntekijät: Työntekijöiden mielestä neuvotteluiden jatkamiseen ei ollut tuolloin edellytyksiä, koska työnantaja oli hylännyt sovittelijan ehdotuksen, eikä tarjonnut muuta kuin että odotetaan huhtikuuhun, jolloin palkkoja tarkastellaan. Se ei ole neuvottelua, vaan sanelua.


Työnantaja: ”Työt ovat jatkuneet tehtaalla normaalisti, eikä parhaillaan meneillään oleva lakko ole vaikuttanut HKScanin kykyyn palvella asiakkaitaan Virossa sovitulla tavalla.”

Työntekijät: Käsityksemme mukaan tehtaan tuotanto on laskenut merkittävästi lakon takia. Rakvereen on tuotu korvaavaa lihaa Atrian tehtaalta Valgasta Latviasta.


Työnantaja: ”Yhtiö noudattaa avointa ja faktapohjaista kommunikaatiota ja yhteistoimintakäytäntöjä henkilöstönsä kanssa.”

Työntekijät: Viron valtakunnansovittelija suosittelee yhtiötä tarkistamaan omat tiedotus- ja konsultointikäytäntönsä.


Työnantaja: ”HKScanin Viron toimintojen henkilöstön ja työnantajan yhteinen yhteistyökomitea aloitti toimintansa 8.2.2018. Komitea koostuu 12 henkilöstä, joista kahdeksan on henkilöstön vaaleilla valitsemia omia edustajia. Henkilöstön edustajien lisäksi komiteaan kuuluvat lisäksi teurastamolinjan ammattiosaston henkilöstöedustaja sekä Viron EWC:n (European Works Council) jäsenet. Komitea toimii kirjattujen yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti.”

Työntekijät: Yhteistyökomitean ensimmäisessä kokouksessa vaadittiin luottamusmiestä lopettamaan lakko ja vaikuttaakin siltä, että komitea on perustettu hajottamaan ammattiyhdistys. Työntekijöillä ei ollut aitoa mahdollisuutta äänestää komitean jäseniksi haluamiaan ihmisiä, sillä työnantaja oli valinnut ehdokkaat listalle, josta piti valita. Komitean jäsenistä vain kaksi on tuotannon työntekijöitä.


Työnantaja: ”HKScanissa tarkastellaan palkkoja ja muita etuja vuosittain sekä kehitetään palkkausjärjestelmää vastaamaan markkinoiden kehitystä ja tukemaan tehtävien vaativuus- ja suoritusperusteista palkkausta.”

Työntekijät: Viron valtakunnansovittelija katsoo, että teurastamon työntekijöiden työympäristö on raskaampi ja erilainen kuin muun elintarviketeollisuuden työympäristö Virossa. Tämä ei kuitenkaan näy teurastamon työntekijöiden palkoissa.


Työnantaja: ”Uuden palkkausjärjestelmän periaatteet keskustellaan henkilöstön kanssa yhteistyökomiteassa ennen käytäntöön viemistä.”

Työntekijät: HKScanin Viron johtaja Anne Mere on ilmoittanut komitean olevan perustettu vain tiedottamista varten. Ammattiliitto haluaa, että palkoista ja muista työehdoista neuvotellaan henkilöstön itsensä valitsemien luottamusmiesten kanssa. Yhteistyökomitea on työnantajan toimielin, jonne työnantaja on valinnut ehdokkaat.


Työnantaja: ”SELin mukaan Rakveren tuotantolaitoksella on ollut lakossa 26 teurastamon työntekijää 6. helmikuuta alkaen. Oikea luku on 21 työntekijää.”

Työntekijät: Lakon aloitti 6.2.2018 26 Rakveren tuotantolaitoksen työntekijää, mutta osa heistä osallistui vain kolmepäiväiseen tukilakkoon. Lakkolaisia tämän jälkeen on ollut 21.
 

HKScanin virolaiset lakkolaiset ja Suomen luottamushenkilöt vaativat neuvotteluiden pikaista jatkamista, työnantajan julkisuuteen antamat tiedot palkoista harhaanjohtavia (21.2.2018)

HKScanin Rakveren lakossa olevat teurastajat osoittavat mieltään Turussa keskiviikkona (19.2.2018)

SEL ja HKScanin Suomen luottamushenkilöt tukevat Rakveren työntekijöiden lakkoa (6.2.2018)

SEL ja HKScanin Suomen luottamushenkilöt tukevat HKScanin Rakveren tuotantolaitoksen ammattiyhdistystä (5.12.2017