Työsuojeluvaltuutettu

Työnantaja vastaa työsuojelusta työpaikalla. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Turvallisuus on pyrittävä varmistamaan jo työn ja työtilojen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi työympäristön vaaroja ja haittoja on jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin tapaturmien, terveysvaarojen sekä muiden vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi.

Työnantaja perehdyttää työntekijän työpaikan työoloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusmääräyksiin. Työntekijän on noudatettava määräyksiä ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista esihenkilölleen tai työsuojeluvaltuutetulle.

Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, on työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmilläkin työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut on hyvä valita, vaikka laki ei sitä edellytäkään. Työsuojeluedustajat valitaan työpaikoilla vaaleilla.

Työsuojeluvaltuutettu:

– on työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja
– perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkansa työsuojeluasioihin
– osallistuu työpaikan vaarojen ja riskien arviointiin sekä työsuojelutarkastuksiin
– kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseen
– on oikeutettu saamaan työnantajalta tarpeelliset tiedot tehtävän hoitamista varten
– on oikeutettu saamaan tehtävän edellyttämää koulutusta
– on oikeutettu keskeyttämään työpaikalla välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttava työ
– sama irtisanomissuoja kuin pääluottamusmiehellä

Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta. Paikallisesti voidaan sopia myös pidemmästä, enintään neljän vuoden toimikaudesta.

SEL kouluttaa, tukee ja neuvoo työntekijöiden työsuojeluedustajia.

Työsuojeluvaltuutetun lisäksi työpaikalla mahdollisesti valittavien työsuojeluasiamiesten valinta ei perustu lakiin, vaan työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita esimerkiksi tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin.

Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt yleensä toistaiseksi.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajan on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan valittujen henkilöiden yhteystiedot.

SEL:n jäsenistä, jotka toimivat työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä tai heidän varahenkilöinään, on lisäksi ilmoitettava erikseen SEL:n aluetoimistoon. Ilmoituslomakkeet löytyvät suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta www.selry.fi/tyosuojeluvaalit. SEL:n ilmoituksen tekemisestä vastaa työsuojeluvaltuutettu tai pääluottamusmies. Ilmoitus pitää tehdä aina valinnan jälkeen, vaikka samat henkilöt jatkaisivatkin luottamustehtävissä.