Luottamusmiesvaalit

SEL:n jäsenet valitsevat syksyllä 2024 elintarvikealan työpaikoilla luottamusmiesvaaleissa pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen sekä jos paikallisesti on sovittu, työosastojen luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Valinnat tehdään SEL:n luottamusmiesvaaliohjeen mukaisesti.

Luottamusmiehen on oltava SEL:n jäsen, sillä hän on liiton ja ammattiosaston edustaja työpaikalla.

Valitun luottamusmiehen toimikausi alkaa 1.1.2025 ja kestää kaksi täyttä kalenterivuotta eli se päättyy 31.12.2026. Toimikauden päättymisvuoden lokakuussa on ryhdyttävä jälleen toimiin luottamusmiesvaalien järjestämiseksi.

Työnantajalla, työnjohtajilla tai järjestäytymättömillä työntekijöillä, kuten Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenillä, ei ole oikeutta osallistua luottamusmiesten valintaan.

Työpaikalla valitaan yksi pääluottamusmies ja hänelle varapääluottamusmies, joka hoitaa pääluottamusmiehen tehtäviä silloin, kun pääluottamusmies on estynyt. Ammattiosaston, luottamusmiehen tai työntekijöiden esityksestä sovitaan paikallisesti työnantajan kanssa siitä, mille työosastoille valitaan lisäksi osaston luottamusmies. Tähän vaikuttavat työosaston työntekijöiden lukumäärä sekä luottamusmiehen mahdollisuus esimerkiksi vuorotyössä tavata työntekijöitä työpaikalla ja hoitaa heidän asioitaan.

Kaikille työpaikan SEL:n ja muiden SAK:laisten liittojen jäsenille on varattava tilaisuus osallistua sekä pääluottamusmiehen että oman osaston luottamusmiehen vaaleihin. Muihin liittoihin kuuluvien jäsenten vaaleihin osallistumisen edellytyksenä on, että he eivät valitse työpaikalla omia luottamusmiehiään.


Ehdokasasettelukokous loka-marraskuussa

Luottamusmiesehdokkaat asetetaan loka-marraskuussa pidettävässä ehdokasasettelukokouksessa. Kokous kutsutaan koolle vähintään kolme päivää aiemmin ammattiosaston johtokunnan päättämällä tavalla.

Työosastojen luottamusmiesehdokkaat voidaan asettaa myös erillisessä sitä varten koolle kutsutussa työosaston kokouksessa.

Ehdokasasettelukokouksen ajasta ja paikasta päättää ammattiosaston johtokunta tai luottamusmiesten tai työhuonekunnan kokous. Kokoukset on pidettävä ensisijaisesti työpaikalla. Kaikissa asiaa koskevissa kokouskutsuissa on mainittava luottamusmiesten valinnasta ja luottamusmiesvaaliehdokkaiden asettamisesta.

Luottamusmiehen valinnasta ei tarvitse suorittaa vaalia, jos ehdokkaita ei ole asetettu enempää kuin kuhunkin tehtävään voidaan valita. Jos ehdokkaita ei ole tai jos kokousta ei saada koolle, ammattiosaston johtokunta voi valita luottamusmieheksi jäsenen, joka suostuu ottamaan tehtävän vastaan.

Vaalien suorittamisesta työpaikalla vastaa ehdokasasettelukokouksessa valittu vaalitoimikunta, jossa on vähintään kolme jäsentä.


Luottamusmiesvaalit marras-joulukuussa

Luottamusmiesvaalit käydään marras-joulukuun aikana. Työpaikalla käytävien vaalien ajoista ja paikoista on ammattiosaston tai pääluottamusmiehen sovittava paikallisesti työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalien toimeenpanoa.

Vaaleista on tiedotettava työpaikalla jäsenille viimeistään viikkoa ennen vaalien alkamista työpaikan ilmoitustauluilla, joista ilmenee milloin ja missä vaalit suoritetaan sekä ehdokkaiden nimet. Työosastojen luottamusmiehet voidaan valita myös omassa erillisessä vaalitilaisuudessa.

Äänestystilaisuudet järjestetään työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että jokaisella äänioikeutetulla on esteetön mahdollisuus osallistua äänestykseen. Vaaliaika on järjestettävä riittävän pitkäksi, jotta kaikilla vuorotyössä tai vapaapäivillä olevilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan.

Vaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestystilaisuuksissa käytetään suljettua vaaliuurnaa, jonka ensimmäinen äänestäjä toteaa tyhjäksi. Tarkastuksen jälkeen uurna suljetaan ja se avataan vasta vaalitoimituksen päätyttyä.

Jäsenen äänioikeus todetaan jäsenluettelosta tai voimassa olevasta jäsenkortista. Vaalitoimikunta pitää luetteloa äänioikeuttaan käyttäneistä. Äänioikeuden toteamisen jälkeen annetaan äänestyslippu. Äänestyksen jälkeen jäsen tuo taitetun äänestyslipun vaalitoimikunnalle, joka leimaa sen. Tämän jälkeen äänestäjä pudottaa äänestyslipun uurnaan.

Vaalitoimikunta laskee äänet ja on vastuussa siitä, että äänestys suoritetaan ohjeiden mukaisesti, ja ettei väärinkäytöksiä pääse tapahtumaan. Äänten mennessä tasan vaalien tuloksen ratkaisee arpa.

Ammattiosasto vahvistaa luottamusmiesvalinnat. Valinnoista ilmoitetaan sekä työnantajalle että SEL:n aluetoimistoon SEL:n lomakkeella. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa tältä sivulta tai osoitteesta www.selry.fi/selnet -> Tietopankki -> Luottamushenkilöt -> Lomakkeet.

Ilmoituksen tekemisestä vastaa pääluottamusmieheksi valittu itse. Ilmoitus valinnoista pitää aina tehdä, vaikka samat henkilöt jatkaisivatkin tehtävissä, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla SEL:n jäsenrekisterissä ja luottamushenkilöt saavat tiedotteet sekä kutsut koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

Ohjeet vaalien järjestämiseksi löytyvät osoitteesta www.selry.fi/selnet -> Tietopankki -> Luottamushenkilöt -> Säännöt.

SEL:n aluesihteerit neuvovat oman alueensa työpaikkojen luottamusmiesvaaliasioissa.


Valittujen luottamusmiesten ilmoituslomakkeet:

Lomake: Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen ilmoittaminen liittoon (PDF)

Lomake: Osaston luottamusmiehen ilmoittaminen liittoon (PDF)

Anmälan om val av huvudförtroendeman (PDF)

Anmälan om val av avdelningens förtroendeman (PDF)


Luottamusmiesvaalien mainos työpaikan ilmoitustaululle:

Tämän työpaikan luottamusmiesvaalit ovat (suomeksi) (PDF)

Förtroendemannavalet på denna arbetsplats hålls (ruotsiksi) (PDF)

The shop steward elections for this workplace will be held at (englanniksi) (PDF)

выборы доверенного представителя в этой организации состоятся (venäjäksi) (PDF)