Luottamusmies

SEL:n jäsenten keskuudestaan valitsemat luottamusmiehet ovat työpaikoilla jäsenten apuna ja tukena. Luottamusmies on ammattiliiton jäsenten valitsema työntekijöiden edustaja työpaikalla. Luottamusmies neuvottelee työntekijöitä koskevista asioista työnantajan kanssa. Luottamusmies valvoo, että työpaikalla noudetaan työehtosopimusta, lakia ja muita sopimuksia.

Luottamusmies huolehtii, että työpaikalla työntekijät kuuluvat liittoon. Hän tarjoaa liiton jäsenyyttä uusille ja järjestäytymättömille työntekijöille. Luottamusmies neuvoo ja auttaa vain liiton jäseniä. Ammattiliittoon järjestäytymättömät työntekijät joutuvat selvittämään asiansa omin avuin.

Työntekijälle voi tulla palkasta tai muista työsuhteen ehdoista kysyttävää tai erimielisyyksiä työnantajan kanssa. Ne voivat koskea esimerkiksi palkkaa, työaikaa, vuosilomaa, lomarahaa, irtisanomista, lomautusta, sairauslomaa tai perhevapaata. Luottamusmiehen tehtävä on selvittää jäsenten ja työnantajan välisiä erimielisyyksiä työpaikalla.

Osaston luottamusmies saa tarvittaessa apua työpaikan pääluottamusmieheltä, joka puolestaan saa apua SEL:n aluetoimistolta aluesihteeriltä ja SEL:n keskustoimistolta sopimusosaston asiantuntijoilta.

Jos työpaikalla ei vielä ole luottamusmiestä, oman alueen SEL:n aluesihteeri auttaa jäseniä ongelmien selvittämisessä. Liitto kouluttaa luottamusmiehiä, jotta heillä on tarvittavat tiedot ja taidot jäsenten etujen valvomiseen ja ajamiseen.

Katso myös

Työelämän pelisäännöt

Yhteistoimintaopas

Vuosilomaopas

Vuokratyöopas

Perhevapaaopas

90 päivän sääntöopas

Ikäohjelmaopas

Päihdeohjelmaopas

Työttömyysturvaopas

Opas työterveyshuollon järjestämiseen

Opas osatyökykyisen työkyvyn ylläpitämiseksi

Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille

Lue lisää

Työsuojeluviranomainen

Työturvallisuuskeskus

Työterveyslaitos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työsuojelurahasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työhyvinvointikortti

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuslaki

Tapaturmavakuutuskeskus

Työllisyysrahasto

Yhteistoiminta-asiamies