Luottamusmies

SEL:n jäsenten keskuudestaan valitsemat luottamusmiehet ovat työpaikoilla jäsenten apuna ja tukena. Luottamusmiehet neuvovat jäseniä palkka- ja muissa työsuhdeasioissa sekä auttavat ongelmien selvittämisessä.

Luottamusmies on ammattiliiton jäsenten valitsema työntekijöiden, ammattiosaston ja liiton edustaja työpaikalla. Luottamusmies neuvottelee työntekijöitä koskevista asioista työnantajan kanssa. Luottamusmies valvoo, että työpaikalla noudetaan työehtosopimusta, lakia ja muita sopimuksia.

Luottamusmies huolehtii, että työpaikalla työntekijät kuuluvat liittoon. Hän tarjoaa liiton jäsenyyttä uusille ja järjestäytymättömille työntekijöille. Luottamusmies neuvoo ja auttaa vain liiton jäseniä. Ammattiliittoon järjestäytymättömät työntekijät joutuvat selvittämään asiansa omin avuin.

Työntekijälle voi tulla palkasta tai muista työsuhteen ehdoista kysyttävää tai erimielisyyksiä työnantajan kanssa. Ne voivat koskea esimerkiksi palkkaa, työaikaa, vuosilomaa, lomarahaa, irtisanomista, lomautusta, sairauslomaa tai perhevapaata. Luottamusmiehen tehtävä on selvittää jäsenten ja työnantajan välisiä erimielisyyksiä työpaikalla.

SEL:n jäsenet valitsevat elintarvikealan työpaikoilla joka toinen vuosi syksyllä järjestettävissä luottamusmiesvaaleissa pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen kahden vuoden toimikaudeksi. Lisäksi paikallisesti voidaan sopia osaston luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinnasta. Osaston luottamusmies hoitaa luottamustehtäväänsä yhteistyössä työpaikan pääluottamusmiehen kanssa.

Luottamusmiesten työtä tukevat oman alueen SEL:n aluetoimisto ja SEL:n keskustoimiston asiantuntijat. Liitto, aluejärjestöt ja ammattiosastot kouluttavat ja tiedottavat luottamusmiehiä ja muita työpaikan luottamushenkilöitä, jotta heillä on tarvittavat tiedot ja taidot jäsenten etujen valvomiseen ja ajamiseen työpaikoilla.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, SEL:n jäsenet voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen myös kesken kauden. Jos työpaikalla ei vielä ole luottamusmiestä, SEL:n aluesihteeri auttaa jäseniä ongelmien selvittämisessä.