SEL:n hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Haluamme, että seuraavan hallituksen ohjelmassa sovitaan näistä toimista kotimaisen ruuan ja työn aseman ja työelämän parantamiseksi sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.

 1. Kotimaisen ruuan ja työn asemaa on vahvistettava

  ● Maatalouspolitiikan on turvattava alkutuotanto Suomessa sekä Suomen ruokaomavaraisuus ja huoltovarmuus.
  ● Ruuan arvonlisäveroa on alennettava 14 prosentista 10 prosenttiin.
  ● Suolan, sokerin tai rasvan määrään perustuvia haittaveroja ei pidä säätää.
  ● Kaikkiin elintarvikkeisiin on lisättävä pakollisiksi pakkausmerkinnöiksi valmistusmaa, pääraaka-aineiden alkuperämaa ja valmistuspäivä.
  ● Julkisissa hankinnoissa on lisättävä kotimaisen ruuan osuutta.
  ● Yritykset on yritysvastuulailla velvoitettava huolehtimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista myös Suomen ulkopuolella.

 2. Suomalaisen työelämän epäkohdat on korjattava

  ● Työehtosopimusten yleissitovuus on säilytettävä. Nykyistä useamman työntekijän on päästävä yleissitovien työehtojen piiriin. Alan yleissitovaksi työehtosopimukseksi pitää katsoa sopimus, jonka piirissä on eniten työntekijöitä.
  ● Työehtosopimuksen mukaisen luottamusmiehen asema ja oikeudet on kirjattava lakiin. Luottamusmiehelle on taattava riittävä suoja, tiedonsaantioikeus ja muut oikeudet tehtävänsä hoitamiseksi.
  ● Työehtoja polkeva työehtosopimusshoppailu on estettävä muuttamalla lakia niin, että työnantaja voi vaihtaa työehtosopimuksen vain, jos työntekijät hyväksyvät sen.
  ● Ammattiliitoille on säädettävä lakiin kollektiivinen kanneoikeus, jotta liitto voi nostaa kanteen oikeudessa työntekijän puolesta.
  ● Alipalkkaus ja muu työntekijöiden hyväksikäyttö on kriminalisoitava.
  ● Työturvallisuusrikosten tuomioita on kovennettava ja työtapaturmien uhrien korvauksia nostettava.
  ● Työsuojeluviranomaisen resursseja ja valvontakeinoja on lisättävä.
  ● Perusturvaa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa on parannettava ja työttömyyskassajärjestelmä säilytettävä.
  ● Vuorotteluvapaan ehdot on palautettava vähintään vuoden 2014 tasolle.
  ● Työntekijällä pitää olla oikeus sairastaa kotona omalla ilmoituksella kolme päivää.
  ● Hyvinvointialueiden on huolehdittava, että työntekijät saavat nopeasti tarvitsemansa sairauslomatodistuksen.
  ● Kilpailukykysopimuksessa työntekijöiden maksettavaksi siirretyt sosiaaliturvamaksut (2,05 prosenttiyksikköä) on siirrettävä takaisin työnantajien maksettavaksi.

 3. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta on lisättävä

  ● Julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan laatu sekä rahoitus on turvattava riittävällä verotuksella.
  ● Tuloeroja on pienennettävä oikeudenmukaisella veropolitiikalla: verotuksen progressiota on lisättävä, pääomatulot ja ansiotulot on verotettava samalla asteikolla sekä osinkotulojen verovapaus on poistettava.
  ● Harmaa talous on laitettava kuriin lisäämällä viranomaisten, kuten verottajan ja työsuojelun resursseja sekä kiristämällä rangaistuksia.
  ● Yhteiskunnan kannalta tärkeä infrastruktuuri kuten liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto ja tietoliikenneverkot on pidettävä julkisessa omistuksessa.
  ● Liikenneväylien kunnossapitoon on osoitettava lisää rahaa, jotta elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarvitsemat tiet saadaan kuntoon ja korjausvelkaa vähennettyä.
  ● Työmatkaliikennettä on tuettava niin, että julkisen liikenteen käyttökustannukset ovat kohtuulliset ja työmatkakulujen verovähennysoikeus pysyy vähintään nykyisellä tasollaan.
  ● Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on lisättävä kasvukeskuksissa asumisen kustannusten pienentämiseksi.
  ● Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on parannettava sekä työpaikkaohjaajien asemaa ja resursseja on vahvistettava, jotta opiskelijat saavat laadukasta opetusta ja ohjausta riittävästi.


>> Tutustu myös SAK:n tavoitteisiin eduskuntavaaleissa