SEL:n hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Haluamme, että seuraavan hallituksen ohjelmassa sovitaan näistä tavoitteista kotimaisen ruuan, työn ja työelämän parantamiseksi sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.

 1. Kotimaisen ruuan ja työn asemaa on vahvistettava

  – Maatalouspolitiikan on turvattava alkutuotanto Suomessa sekä Suomen ruokaomavaraisuus ja huoltovarmuus.
  – Ruuan arvonlisäveroa on alennettava 14 prosentista 10 prosenttiin.
  – Suolan, sokerin tai rasvan määrään perustuvia haittaveroja ei pidä säätää.
  – Kaikkiin elintarvikkeisiin on lisättävä pakollisiksi pakkausmerkinnöiksi valmistusmaa, pääraaka-aineiden alkuperämaa ja valmistuspäivä.
  – Julkisissa hankinnoissa on lisättävä kotimaisen ruuan osuutta.
  – Yritykset on yritysvastuulailla velvoitettava huolehtimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista myös Suomen ulkopuolella.

 2. Suomalaisen työelämän epäkohdat on korjattava

  – Työehtosopimusten yleissitovuus on säilytettävä. Nykyistä useamman työntekijän on päästävä yleissitovien työehtojen piiriin. Alan yleissitovaksi työehtosopimukseksi pitää katsoa sopimus, jonka piirissä on eniten työntekijöitä.
  – Työehtosopimuksen mukaisen luottamusmiehen asema ja oikeudet on kirjattava lakiin. Luottamusmiehelle on taattava riittävä suoja, tiedonsaantioikeus ja muut oikeudet tehtävänsä hoitamiseksi.
  – Työehtoja polkeva työehtosopimusshoppailu on estettävä muuttamalla lakia niin, että työnantaja voi vaihtaa työehtosopimuksen vain, jos työntekijät hyväksyvät sen.
  – Ammattiliitoille on säädettävä lakiin kollektiivinen kanneoikeus, jotta liitto voi nostaa kanteen oikeudessa työntekijän puolesta.
  – Alipalkkaus ja muu työntekijöiden hyväksikäyttö on kriminalisoitava.
  – Työturvallisuusrikosten tuomioita on kovennettava ja työtapaturmien uhrien korvauksia nostettava.
  – Työsuojeluviranomaisen resursseja ja valvontakeinoja on lisättävä.
  – Perusturvaa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa on parannettava ja työttömyyskassajärjestelmä säilytettävä.
  – Vuorotteluvapaan ehdot on palautettava vähintään vuoden 2014 tasolle.
  – Työntekijällä pitää olla oikeus sairastaa kotona omalla ilmoituksella kolme päivää.
  – Hyvinvointialueiden on huolehdittava, että työntekijät saavat nopeasti tarvitsemansa sairauslomatodistuksen.

 3. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta on lisättävä

  – Julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan laatu sekä rahoitus on turvattava riittävällä verotuksella.
  – Tuloeroja on pienennettävä oikeudenmukaisella veropolitiikalla: verotuksen progressiota on lisättävä, pääomatulot ja ansiotulot on verotettava samalla asteikolla sekä osinkotulojen verovapaus on poistettava.
  – Harmaa talous on laitettava kuriin lisäämällä viranomaisten, kuten verottajan ja työsuojelun resursseja sekä kiristämällä rangaistuksia.
  – Yhteiskunnan kannalta tärkeä infrastruktuuri kuten liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto ja tietoliikenneverkot on pidettävä julkisessa omistuksessa.
  – Liikenneväylien kunnossapitoon on osoitettava lisää rahaa, jotta elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarvitsemat tiet saadaan kuntoon ja korjausvelkaa vähennettyä.
  – Työmatkaliikennettä on tuettava niin, että julkisen liikenteen käyttökustannukset ovat kohtuulliset ja työmatkakulujen verovähennysoikeus pysyy vähintään nykyisellä tasollaan.
  – Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on lisättävä kasvukeskuksissa asumisen kustannusten pienentämiseksi.
  – Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on parannettava sekä työpaikkaohjaajien asemaa ja resursseja on vahvistettava, jotta opiskelijat saavat laadukasta opetusta ja ohjausta riittävästi.


>> Tutustu myös SAK:n tavoitteisiin eduskuntavaaleissa