Mikä työhuonekunta on ja mitä se tekee?

Työhuonekunnan muodostavat elintarvikealan työpaikalla työskentelevät SEL:n jäsenet. Lue tästä, miten työhuonekunta toimii ja mitä tehtäviä sillä on.

SEL:n toiminnassa on neljä tasoa. Ensimmäisenä on lähinnä jäsentä oleva, omalla työpaikalla toimiva työhuonekunta, jonka muodostavat työpaikalla töissä olevat liiton jäsenet. Toisena on ammattiosasto, johon kuuluu yleensä jäseniä usealta työpaikalta. Kolmantena on aluejärjestö, jonka muodostavat alueella toimivat ammattiosastot. Neljäntenä on valtakunnallinen liitto, jonka muodostavat ammattiosastot.

SEL:n edustajakokouksessa, joka on viiden vuoden välein kokoontuva liiton ylin päättävä elin, hyväksyttiin vuonna 2017 SEL:n strategia vuosille 2017–2027 sekä toimintaohjelma vuosille 2017–2022. Toimintaohjelmassa määriteltiin jokaiselle neljälle toiminnan tasolle omat tehtävät, jotta yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Liiton tärkeimpien tavoitteiden kärjessä ovat luonnollisesti elintarvikealan työntekijöiden palkkojen ja muiden työehtojen sekä työolojen parantaminen. Työhuonekuntien rooli on työehtojen ja työolojen edistämisessä ensiarvoisen tärkeä.

Toimintaohjelmassa määriteltiin rohkeasti työhuonekunnille tehtäviä, vaikka päättäjien tiedossa oli, että monella työpaikalla työhuonekunta ei käytännössä toimi muulloin kuin kriisitilanteissa, esimerkiksi silloin kun työnantaja ilmoittaa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Työhuonekunnan kokouksia kannattaa kuitenkin järjestää työpaikalla säännöllisesti tai silloin tällöin, myös muulloin kuin kriisitilanteessa. Kokouksissa on hyvä käydä läpi ajankohtaisia asioita, esimerkiksi yrityksen tulevaisuuden näkymiä ja työosastojen tilanteita.

SEL:n työhuonekunnan mallisääntöjen mukaan työpaikan SEL:n ammattiosaston jäsenet muodostavat työhuonekunnan. Työhuonekunta toimii ammattiosaston rekisteröimättömänä alaosastona, jonka tehtävä on edistää ja valvoa palkka- ja muita työehtoja sekä työsuojelua työpaikalla.

Työhuonekunta siis edustaa työpaikan jäseniä työnantajan ja työntekijöiden välisissä asioissa. Käytännössä työhuonekunta järjestää kokouksia ja neuvottelee työnantajan kanssa asioista. Se myös kouluttaa ja tiedottaa yhteistyössä ammattiosaston kanssa, edustaa ammattiosastoa työpaikalla sekä pitää yhteyttä ammattiosastoon edustajiensa kautta.

Ideana on, että liittoon kuuluvat työntekijät voivat työhuonekunnassa keskustella keskenään työpaikan asioista ja vaihtaa mielipiteitä. Työhuonekunnassa voidaan esimerkiksi päättää, miten työnantajan esityksiin suhtaudutaan tai mitä parannuksia vaaditaan työnantajalta työehtoihin ja työoloihin.

Toimiva työhuonekunta on työpaikan luottamusmiehelle todella arvokas asia. Kun työnantaja esittää neuvotteluissa luottamusmiehelle jotain, hänen ei tarvitse tehdä yksin päätöstä kaikkien puolesta. Luottamusmies voi viedä asian työhuonekuntaan keskusteltavaksi, jolloin kaikki jäsenet voivat kertoa oman mielipiteensä. Tarvittaessa työhuonekunnassa voidaan myös äänestää asioista.

Työhuonekunnan puheenjohtajana toimii työpaikan SEL:n pääluottamusmies, joka kutsuu työhuonekunnan kokoukset koolle ammattiosaston päättämällä tavalla silloin kun on työhuonekunnassa käsiteltäviä asioita tai kun enemmistö työhuonekunnan jäsenistä sitä esittää.

Työhuonekunnan vuosikokous pidetään tammikuussa tai helmikuussa. Vuosikokouksessa valitaan työhuonekunnan toimikunta, johon kuuluvat pääluottamusmies puheenjohtajana, työsuojeluvaltuutettu, jos hän on liiton jäsen sekä tarvittava määrä muita jäseniä. Vuosikokouksessa päätetään myös työhuonekunnan jäsenten esittämistä asioista. Päätöksistä tiedotetaan ammattiosastolle.

Koska työhuonekunta toimii ammattiosaston alaisuudessa, sen on kaikessa toiminnassaan toimittava yhteisymmärryksessä ammattiosaston kanssa ja noudatettava ammattiosaston päätöksiä. Esimerkiksi työhuonekunnan säännöt vahvistaa ammattiosaston kokous. Työhuonekuntien mallisäännöistä ja niiden muuttamisesta päättää puolestaan SEL:n liittovaltuusto.

Jos työhuonekunta lopettaa toimintansa, sen mahdollinen omaisuus jää mallisääntöjen mukaan ammattiosastolle.

Työhuonekunta saa kokoontua työpaikalla

SEL:n ja ETL:n välisissä elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksissa on sovittu, millä ehdoilla työntekijät voivat järjestää työhuonekunnan kokouksen työpaikalla.

Työehtosopimusten mukaan liiton rekisteröidyllä alayhdistyksellä ja sen työpaikalla olevalla osastolla, työhuonekunnalla tai vastaavalla on mahdollisuus työajan ulkopuolella eli ennen työajan alkamista, ruokailutauolla tai välittömästi työajan päätyttyä sekä erikseen sovittaessa myös viikkolepoon kuuluvana aikana järjestää kokouksia työpaikan työsuhteita koskevista kysymyksistä seuraavin edellytyksin:

1. Kokouksen pidosta työpaikalla on sovittava työnantajan kanssa, jos mahdollista kolme päivää ennen kokousta.

2. Työnantaja osoittaa kokouspaikan, joka on joko työpaikalla tai työpaikan läheisyydessä työnantajan hallinnassa oleva, tarkoitukseen soveltuva paikka. Ellei tällaista paikkaa ole, on kysymyksestä tarvittaessa neuvoteltava tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytämiseksi. Kokouspaikkaa valittaessa on huomiota kiinnitettävä muun muassa siihen, että työturvallisuudesta, työhygieniasta ja paloturvallisuudesta annettuja määräyksiä voidaan noudattaa ja että kokous ei häiritse työnantajan liiketoimintaa ja tuotantoa.

3. Pidettävän kokouksen järjestyksestä ja kokoustilojen siisteydestä vastaavat kokoustilojen varauksen tehnyt järjestö ja järjestäjä. Järjestön luottamushenkilöiden tulee olla kokouksessa paikalla.

4. Kokouksen järjestäjillä on myös oikeus kutsua kokoukseen työehtosopimuksen osapuolena olevan liiton ja sen alayhdistyksen sekä asianomaisten keskusjärjestöjen edustajia.


Lue myös:
Mistä ammattiosaston syyskokouksessa päätetään?
Mistä ammattiosaston kevätkokouksessa päätetään?