Mistä ammattiosaston kevätkokouksessa päätetään?

Jokaisella SEL:n jäsenellä on oikeus osallistua oman ammattiosastonsa kevät- ja syyskokouksiin, joissa jäsenet päättävät ammattiosaston toiminnasta ja taloudesta. Lue tästä, mitä kevätkokouksessa tapahtuu.

Ammattiliittoon kuulutaan ammattiosaston kautta. Jokainen SEL:n jäsen on ammattiosaston jäsen. SEL:llä on 60 ammattiosastoa, joista jokaisella on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous ja syyskokous, joihin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki ammattiosaston jäsenet.

SEL:n ammattiosastojen mallisääntöjen mukaan ammattiosastot pitävät kevätkokouksensa helmi-maaliskuun aikana ja syyskokouksensa loka-marraskuun aikana. Ammattiosaston hallitus eli johtokunta päättää kevät- ja syyskokouksen ajan ja paikan sekä kutsuu jäsenet koolle kokoukseen.

Monet ammattiosastot kutsuvat jäsenensä kevät- ja syyskokouksiin ilmoituksella Elintae-lehdessä. Kokouskutsu voidaan julkaista myös työpaikan ilmoitustaululla tai se voidaan lähettää kirjeenä kotiin.

Listasimme, mitä kevätkokouksessa tapahtuu.

  1. Kokouksen avaaminen

Ammattiosaston puheenjohtaja avaa kevätkokouksen ja toivottaa kaikki osallistujat tervetulleiksi. Jos puheenjohtaja ei pysty osallistumaan kokoukseen, varapuheenjohtaja avaa kokouksen.

  1. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

Kevätkokoukselle valitaan puheenjohtaja, joka on usein joku muu kuin ammattiosaston puheenjohtaja, mutta myös hän voi toimia kokouksen puheenjohtajana. Kokoukselle valitaan sihteeri, joka laatii kokouksesta pöytäkirjan yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Lisäksi valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkistavat kokouksen jälkeen, että pöytäkirjaan on kirjattu päätökset oikein ja se vastaa kokouksen kulkua. Ääntenlaskijat valitaan siltä varalta, että kokouksessa äänestetään jostain asiasta. Kokouksessa voivat äänestää kaikki paikalla olevat ammattiosaston jäsenet, joilla jokaisella on yksi ääni.

Jos kokous niin päättää, samat henkilöt voidaan valita sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

Kuka vaan paikalla olevista jäsenistä voi tehdä ehdotuksia kokouksen toimihenkilöiksi.

Asiakohdan sulkemisen jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittu siirtyy nuijan varteen vetämään kokousta.

  1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous voidaan todeta lailliseksi, jos kokouskutsu on toimitettu jäsenille sääntöjen määräämässä ajassa ja tavalla. SEL:n ammattiosastojen mallisääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta joko lehti-ilmoituksella, henkilökohtaisella kutsukirjeellä tai jäsenten työpaikkojen ilmoitustauluilla julkaistuilla ilmoituksilla.

Kevätkokous voidaan todeta päätösvaltaiseksi, jos paikalla on vähintään yksi ammattiosaston jäsen. Olennaista on, että kaikki jäsenet on kutsuttu kokoukseen ammattiosaston sääntöjen määräämällä tavalla, vaikka he eivät osallistuisikaan kokoukseen. Kokouksessa paikalla olevien ammattiosaston jäsenten nimet kirjataan ylös kokouksen pöytäkirjaan.

  1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Ammattiosaston hallitus eli johtokunta on valmistellut kevätkokoukselle esityslistan, joka sisältää ainakin ammattiosaston säännöissä kevätkokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tällöin kokouskutsussa sanotaan, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Jos johtokunta on lisännyt esityslistalle myös muita merkittäviä asioita, joista tehdään päätöksiä, niistä mainitaan kokouskutsussa. Esimerkiksi sääntömuutosesityksistä on aina mainittava kokouskutsussa.

Lisäksi kokouksen asialistalla on yleensä ”Muut esille tulevat asiat” –kohta, jossa jäsenet voivat ottaa esiin asioita, jotka eivät ole olleet etukäteen asialistalla.

  1. Edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsitteleminen

Johtokunta on valmistellut kokouksen hyväksyttäväksi ammattiosaston edellisen vuoden toimintakertomuksen. Vuoden 2022 kevätkokouksessa käsitellään siis toimintakertomus ja tilinpäätös ajalta 1.1.–31.12.2021. Toimintakertomuksessa kerrotaan mitä osasto on vuoden aikana tehnyt ja mitä osastossa on tapahtunut.

Toimintakertomuksen esittelyn jälkeen yleensä taloudenhoitaja esittelee ammattiosaston tilinpäätöksen kevätkokoukselle.

Kirjanpitolain mukaan pienen yhdistyksen tilinpäätös käsittää tulolaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot. Tuloslaskelmaan ja taseeseen on sisällytettävä myös edellisen tilikauden vertailutiedot. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätöksessä tuloslaskelma kertoo ammattiosaston tulot ja menot koko toimintavuoden ajalta. Tase puolestaan kertoo varallisuuden eli varat, velat ja omaisuuden tilanteen vuoden viimeisenä päivänä.

SEL palauttaa ammattiosastoilleen 12 % osaston jäsenten liitolle maksamista jäsenmaksuista. Ammattiosastot rahoittavat toimintansa pääosin liitolta saamillaan jäsenmaksurahoilla.

Johtokunta on jo hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen kokouksessaan aiemmin tänä vuonna. Sen jälkeen taloudenhoitaja on toimittanut tilinpäätöksen, koko kirjanpitoaineiston, kaikki tiliotteet ja tositteet sekä edellisen vuoden tarkistetut ja allekirjoitetut pöytäkirjat ammattiosaston syyskokouksen valitsemalle toiminnantarkastajalle tarkistettavaksi.

  1. Toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen

Ammattiosastojen mallisääntöjen mukaan syyskokous voi valita osastolle oman tarpeensa mukaan joko yhden tai kaksi toiminnantarkastajaa. Lisäksi valitaan varatoiminnantarkastaja, joka suorittaa toiminnantarkastuksen, jos varsinainen toiminnantarkastaja on estynyt.

Toiminnantarkastajan tehtävä on ulkopuolisena arvioida ammattiosaston hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus suoritetaan ammattiosaston toimintaan nähden riittävässä laajuudessa.

Jos kaikki on kunnossa, toiminnantarkastaja antaa kevätkokoukselle toiminnantarkastuslausunnon, jossa hän kertoo, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet.

Toiminnantarkastuslausunnosta selviäisi myös, jos tarkastuksessa olisi havaittu, että johtokunnan jäsen tai toimihenkilö olisi syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus ammattiosastoa kohtaan tai jos yhdistyslakia tai osaston sääntöjä olisi rikottu.

Toiminnantarkastajan ei tarvitse itse välttämättä olla kokouksessa paikalla. Jos hän ei osallistu kokoukseen, puheenjohtaja yleensä lukee toiminnantarkastuskertomuksen kevätkokoukselle.

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Edellisissä asiakohdissa on esitelty ammattiosaston edellisen kalenterivuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuultu toiminnantarkastajan lausunto. Tässä asiakohdassa kevätkokous vahvistaa tilinpäätöksen.

  1. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille

Kun edellisessä asiakohdassa tilinpäätös on ensin vahvistettu, tässä asiakohdassa kevätkokous myöntää johtokunnalle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille, kuten esimerkiksi taloudenhoitajalle, vastuuvapauden toimintavuodesta.

Vastuuvapauden myöntämistä voi esittää kuka tahansa ammattiosaston jäsen, mutta johtokunnan jäsenet tai muut tili- ja vastuuvelvolliset ovat jäävejä, joten he eivät voi esittää vastuuvapauden myöntämistä itselleen.

Vastuuvapaus myönnetään, jos johtokunta ja muut tili- ja vastuuvelvolliset ovat hoitaneet tehtävänsä lain ja sääntöjen mukaisesti.

Jos vakavia väärinkäytöksiä olisi tapahtunut tai niistä olisi syytä epäillä, vastuuvapaus voidaan jättää myöntämättä kunnes asiat on saatu selvitettyä.

  1. Muut esille tulevat asiat

Tässä asiakohdassa jäsenet voivat ottaa esiin asioita, jotka eivät ole olleet esityslistalla. Jos muut esille tulevat asiat vaativat päätöksentekoa, ne yleensä siirretään valmisteltavaksi ja päätettäväksi seuraavaan kokoukseen, mutta jos kaikille sopii ja asiasta voidaan tehdä päätös myös saman tien, näin voidaan toimia.

10. Kokouksen päättäminen

Lopuksi kokouksen puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää kokouksen.

Tervetuloa oman ammattiosastosi kevätkokoukseen! Jos et tiedä, mikä ammattiosastosi on, voit tarkistaa ammattiosastosi nimen ja numeron eAsioinnista. Ammattiosastosi numeron löydät myös SEL:n jäsenkortistasi.

Malliesityslista ammattiosaston kevätkokoukseen
Malliesityslista ammattiosaston syyskokoukseen
Malli ammattiosaston toiminnantarkastuskertomukseksi

Lue myös: Mistä ammattiosaston syyskokouksessa päätetään?