Työsuojelutarkastusta ei pidä pelätä – tavoitteena on parantaa työpaikan työoloja

Työsuojelutarkastuksessa selvitetään puutteita ja riskejä työpaikan työoloissa. Valvonnan lisäksi tavoitteena on aut­taa kehittämään työoloja ja työsuojelutoimintaa.

Monenlaiset työsuojelun puutteet ovat työpaikoilla valitettavan tavallisia. Jos on epäilys lain rikkomisesta, eivätkä työpaikan sisäiset keskustelut johda tilanteen korjaamiseen, asiasta voi tehdä ilmoituksen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle, josta tullaan tarvittaessa työpaikalle tekemään työsuojelutarkastus.

– Työsuojelutarkastuksia tehdään valtakunnallisesti noin 20 000 vuodessa, kertoo tarkastaja Pia Anttonen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

– Valtaosa tarkastuksista tehdään viranomaisten aloitteesta. Kohteet valitaan riskiperusteisesti, ja tarkastuksen asialista muodostetaan toimialan keskeisten ongelmien mukaan.

Aluehallintovirasto ilmoittaa tarkastuksesta etukäteen työnantajalle, jonka puolestaan on ilmoitettava siitä työpaikan työsuojeluvaltuutetulle ja tarvittaessa varavaltuutetulle.

Vaikka työsuojelutarkastus perustuisi työpaikalta tulleeseen valvontapyyntöön, se toteutetaan silti viranomaisaloitteisen työsuojelutarkastuksen tapaan. Viranomainen ei saa kertoa työnantajalle tarkastuspyynnöstä.

– Siksi tulemme työpaikalle yleisluontoisella asialistalla, emmekä voi keskittyä haluttuun asiaan, elleivät työntekijät tai luottamushenkilöt avaa suutaan tarkastuksella, Anttonen selvittää.

Tarkastajat voivat esimerkiksi kysyä yleisesti lämpökuormasta työpaikalla, mutta he eivät voi ryhtyä tinkaamaan yksittäisen uunin tilanteesta. Tietyt tarkastukset edellyttävät, että asiaa käsitellään henkilön nimellä, esimerkiksi häirintätapaukset. Tällöin henkilöltä pyydetään kirjallinen suostumus.

– Toivomme teiltä rohkeutta korottaa äänenne ja sanoa, että meillä on ongelma, jota pitäisi tutkia ja käsitellä. Sitä varten teillä on irtisanomissuoja, Anttonen neuvoo luottamushenkilöitä.


Työntekijän on ilmoitettava riskeistä

Työsuojeluvaltuutetun kuuluu olla mukana työsuojelutarkastuksessa. Tarkastuksessa kuullaan molempia osapuolia, ja aluehallintovirasto ohjaa työnantajaa tarkastuksessa saatujen tietojen perusteella. Ongelmat kannattaa tuoda esiin nimenomaan tarkastustilanteessa, tarkastaja Pia Anttonen painottaa.

– Jälkikäteen ilmoitettujen asioiden perusteella ei voida antaa työnantajalle velvoitteita.

Työsuojeluvaltuutetulla on kuitenkin oikeus tulla kuulluksi jälkeenpäin, jos hän ei ole voinut osallistua tarkastukseen eikä varaedustajaa ole ollut.

Ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, mutta myös työntekijällä on velvollisuutensa. Työntekijän on noudatettava saamiaan ohjeita ja määräyksiä oikeista työtavoista sekä työvälineiden, koneiden ja suojavälineiden käytöstä. Työntekijä ei myöskään saa aiheuttaa vaaraa muiden työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Tärkeää on ilmoittaa työssä havaitsemistaan puutteista ja vaaroista, Anttonen korostaa.

– Ei vain huikkaista ohimennen jollekin, vaan käytetään sisäistä tiedotuskanavaa ja ilmoitetaan henkilölle, jolla on valta ja resurssit tehdä asialle jotain.


Vaarallisen työn saa keskeyttää

Vakavasta työtapaturmasta on aina ilmoitettava myös poliisille, jonka on viipymättä suoritettava tapahtumapaikalla tutkinta. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava tapaturmasta aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle.

– Kannattaa kysyä työnantajalta, onko ilmoitus tehty, Pia Anttonen neuvoo luottamushenkilöitä.

Tapaturman vakavuus ei aina ole heti tiedossa. Esimerkiksi päähän kohdistuvan iskun vaikutukset voivat selvitä vasta pitkän ajan kuluessa.

– On parasta ilmoittaa meille matalalla kynnyksellä ja jättää asia meidän harkittavaksemme, Anttonen toteaa.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua tapaturman tutkintaan.

Akuutteihin tilanteisiin aluehallintovirastosta ei välttämättä saa apua välittömästi. Ratkaisuna voi tällöin olla työn keskeyttäminen. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttava työ.

Jos on jo sattunut tapaturma, kannattaa harkita, pitääkö keskeyttämisoikeutta käyttää ennen kuin poliisi on tutkinut tapaturman, Anttonen puntaroi.

– Kannattaa katsoa, että työnantaja ei lähde siivoamaan tilannetta ennen tutkintaa.

Tutkinnan yhteydessä selviää, millaisin järjestelyin työtä voidaan jatkaa tai voidaanko jatkaa ennen korjaavia toimenpiteitä.

Anttonen muistuttaa dokumentoinnin tärkeydestä. Se on nykyään helppoa esimerkiksi puhelimen kameralla. Mikäli tuotantotilassa ei saa käyttää puhelinta, kuvaamiseen voi kysyä työnantajalta lupaa tai pyytää työnantajaa kuvaamaan.

– On myös työnantajan etu, että dokumentaatiota tehdään, Anttonen sanoo.


Työsuojelutarkastuksia ei pidä pelätä

Työsuojeluun kuuluu tapaturmien lisäksi ammattitautien ennaltaehkäisy. Ammattitauti on sairaus, jonka pääasiallinen aiheuttaja on työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien riski pitäisi työpaikalla selvittää ja arvioida.

Jos lääkäri epäilee ammattitautia tai muuta työperäistä sairautta, hänen on tehtävä asiasta ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, Anttonen kertoo.

Tämän jälkeen AVI:n tarkastaja arvioi, onko ilmoituksen perusteella syytä ryhtyä tarkastukseen, jossa selvitetään työpaikan työskentelyolosuhteita ja tarvittaessa ohjeistetaan työnantajaa niiden parantamiseen.

Tarkastuksessa terveystietoja käsitellään luottamuksellisesti. Työnantajalla ei ole tarkastuksen yhteydessä välttämättä tietoa ammattitautiepäilystä tai muusta sairaudesta. Tällöin tarkastajalla on asiassa salassapitovelvollisuus. Samassa tilanteessa voi olla myös työsuojeluvaltuutettu, jolle asiasta on kerrottu luottamuksella.

Anttonen kannustaa luottamushenkilöitä puhumaan ongelmista avoimesti.

– Joskus työsuojeluvaltuutetutkaan eivät halua, että työnantaja jää tarkastuksessa kiinni puutteista. He saattavat hymistellä, että hyvin täällä menee, vaikka viime viikolla olisi taisteltu verissä päin.

Anttosen mukaan ei kuitenkaan ole syytä pelätä, että valvonnasta koituisi työpaikalle ikäviä seurauksia.

– Valvonnastamme suurin osa on toimintaohjeita, vähemmän on kieltoja ja kehotuksia. Tarkastuksesta ei tule välittömiä taloudellisia sanktioita eikä se maksa mitään. Keskustelemme, miten työturvallisuutta saataisiin parannettua työpaikalla.

Työtapaturmat ovat työntekijöille hyvin dramaattisia tilanteita, Anttonen muistuttaa.

– He kaipaavat tukea ja apua. Pistäkää itsenne kehiin, sitä varten teidät on valittu, tarkastaja Pia Anttonen kannustaa luottamushenkilöitä.


Onhan työnantajasi ilmoittanut luottamushenkilöt työsuojeluhenkilörekisteriin?

Teksti: Elias Krohn