SEL sopi elintarvikealan työehtosopimuksista vuosille 2014-2017

28.11.2013

SEL:n valtuusto on tänään hyväksynyt elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset sopimuskaudeksi 1.4.2014-31.1.2017. Työehtosopimukset syntyivät työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa työllisyys- ja kasvusopimusta soveltaen. Sopimukset eivät sisällä heikennyksiä nykyisiin työehtosopimuksiin.

Uusia työehtosopimuksia solmittiin kahden työnantajaliiton kanssa yhteensä kuusi, joista viisi Elintarviketeollisuusliitto ETL:n kanssa ja yksi Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto M2L:n kanssa, jonka ETL:stä eronnut Valio perusti vuonna 2011. Työehtosopimukset ETL:n kanssa hyväksyttiin valtuustossa äänin 27-5. Valtuustossa ei äänestetty M2L:n sopimusta vastaan.

SEL:n ja ETL:n väliset työehtosopimukset ovat kolmevuotisia.

SEL:n ja M2L:n välinen työehtosopimus koostuu kahdesta jaksosta: 1.4.2014-31.1.2016 ja 1.2.2016-31.1.2017. Jos työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse 15.6.2015 mennessä sopimukseen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson korotuksista, sopimusosapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ensimmäisen sopimusjakson loppuun.

Elintarvikealalle työehtosopimuksissa sovitut palkankorotukset ovat työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksen tason mukaiset. Lisäksi vuonna 2014 tehdään vuosina 2012 ja 2013 taulukkopalkkoihin tekemättä jääneet palkankorotukset.

Palkankorotusten lisäksi molempien työnantajaliittojen kanssa sovittiin työryhmien perustamisesta.

Työryhmillä selvitetään keinoja, joilla edistetään työhyvinvointia ja eri-ikäisten työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä sekä ikääntyvän henkilöstön ammatillista osaamista ja sen kehittämistä.

Sopimusteknisten työryhmien tehtävä on työehtosopimuksen rakenteen ja kieliasun kehittäminen sekä tulkinnallisten sopimuskohtien selventäminen. Työryhmät tekevät tarvittaessa esityksiä, joiden nojalla liitot voivat uudistaa alakohtaisia sopimustekstejä jatkuvan neuvottelemisen periaatteen mukaisesti koko sopimuskauden ajan.

SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2014 asti.

 

SEL:n työehtosopimukset 2014-2017 lyhyesti

 


Elintarviketeollisuusliitto ETL

- Työehtosopimukset: 5 kpl: leipomo-, liha-, meijeri-, teollisuus- sekä panimo- ja virvoitusjuoma-alat

- Sopimuksen kesto: 3 vuotta

- Sopimuskausi: 1.4.2014-31.1.2017

- Palkankorotukset 2014: palkkoja korotetaan 1.8.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on kuukausipalkka-aloilla 20 euroa/kk ja tuntipalkka-aloilla 11 senttiä/tunti. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

- Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja 1.4.2014 ja 1.8.2014 yhteisesti sovitulla tavalla siten, että vuosien 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduksi taulukoissa täysimääräisinä. Taulukkokorotusten suhde on 1.4.2014 puolet ja 1.8.2014 puolet. Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat työehtosopimusten mukaisesti 1.4.2014 ja 1.8.2014.

- Palkankorotukset 2015: palkkoja korotetaan 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

- Palkankorotukset 2016: palkkoja tarkistetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman työllisyys- ja kasvusopimuksen 2.3. kohdan mukaisesti sopimuskauden toisella jaksolla, 1.2.2016-31.1.2017. Mikäli keskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen sopimuskorotuksesta viimeistään 15.6.2015, toteutetaan palkankorotus yhteisesti sovitun laskentamallin perusteella yleiskorotuksena. Palkankorotuksen toteutusajankohta on tällöin 1.8.2016. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

- Arkipyhät: Jos loppiainen ja helatorstai siirretään kiinteästi lauantaipäiviin sopimuskauden aikana, liitot asettavat työryhmän, jonka tehtävä on sopia tämän vaikutuksista SEL:n ja ETL:n välisiin työehtosopimuksiin. Jos työryhmä ei pääse sopimukseen, asia ratkaistaan välityslautakunnassa.
 

Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto M2L

- Työehtosopimukset: 1 kpl: meijeriala

- Sopimuksen kesto: 2 + 1 vuotta

- Sopimuskausi: 1.4.2014-31.1.2017

- Palkankorotukset 2014: Palkkoja tarkistetaan 1.8.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

- Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja 1.4.2014 ja 1.8.2014 yhteisesti sovitulla tavalla siten, että vuosien 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduksi taulukoissa täysimääräisinä. Taulukkokorotusten suhde on 1.4.2014 puolet ja 1.8.2014 puolet. Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat työehtosopimusten mukaisesti 1.4.2014 ja 1.8.2014.

- Palkankorotukset 2015: Palkkoja tarkistetaan 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

- Palkankorotukset 2016: Palkkoja tarkistetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen välisen sopimuksen mukaisesti sopimuskauden toisella jaksolla 1.2.2016-31.1.2017. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella. Jos työmarkkinakeskusjärjestöt eivät 15.6.2015 mennessä ole päässeet yksimielisyyteen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson korotuksista, sopimusosapuolet voivat neljän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen irtisanoa sopimus päättymään ensimmäisen sopimusjakson loppuun.

- Palvelusvuosilisät: Palvelusvuosilisät kirjataan vuoden 2010 tehdyn Valion yrityskohtaisen sopimuksen tasolle, huomioiden sen jälkeen tulleiden yleiskorotusten vaikutukset.

- Palkkaryhmittely ja palkkausjärjestelmä: Liitot voivat asettaa työryhmiä, jotka kartoittavat palkkaryhmittelyn kehittämistarpeet ja ryhtyvät tarpeen vaatiessa toimiin palkkaryhmittelyn ja palkkausjärjestelmän kehittämiseksi alan tarpeista riippuen. Tavoitteena on etenkin selvittää osaamisen ja työn tuloksellisuuden painoarvon kasvattamisesta palkkauksessa. Työryhmän tuloksen käyttöönotosta voidaan sopia liittojen välillä yksimielisellä päätöksellä sopimuskauden aikana.