Yötyötä tekevällä jatkossakin oikeus työmatkakuljetukseen

Antti Rinteen hallitus ehdottaa lisättäväksi uuteen työaikalakiin uutta pykälää, jossa säädetään yötyötä tekevän työntekijän oikeudesta työnantajan järjestämään työmatkakuljetukseen. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta samaan aikaan uuden työaikalain kanssa.

Hallituksen esityksen mukaan työnantajan on järjestettävä yötyötä tekevälle työntekijälle työmatkakuljetus, jos työvuoron alkamis- tai päättymisaikana ei ole käytettävissä reitiltään tai aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytettävissään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa työmatkan tekemiseen. Lisäksi edellytetään, että työntekijän työmatka edellyttää kuljetusta ja se on paikkakunnalla tavanomainen.

Työnantajalla ei kuitenkaan ole työmatkakuljetuksen järjestämisvelvollisuutta silloin, kun työntekijän auton käyttö estyy hänelle määrätyn ajokiellon vuoksi.

Työmatkakuljetuksen järjestäminen voi perustua työntekijöiden yhteiskuljetuksiin tai yksittäisten työntekijöiden taksimatkojen korvaamiseen. Työnantaja saa periä työntekijältä järjestämänsä matkan kustannuksista julkisen liikennevälineen käytöstä suoritettavaa maksua vastaavan korvauksen. 

Työnantajan on neuvoteltava henkilöstön kanssa ennen päätöstään työmatkakuljetuksen järjestämisestä. Alakohtaisten tarpeiden huomioon ottaminen mahdollistetaan säätämällä valtakunnallisille työnantaja- ja työntekijäliitoille mahdollisuus edelleen poiketa säännöksestä työehtosopimuksella.

Työaikalakiin lisättäväksi ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevan työaikalain nojalla annettua valtioneuvoston päätöstä, joka kumoutuu uuden työaikalain tullessa voimaan 1.1.2020.
 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta