Voidaanko koronavirustartunta korvata ammattitautina?

COVID-19-koronavirustartunnan aiheuttama sairaus on mahdollista korvata ammattitautina, jos työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset edellytykset täyttyvät. Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina edellyttää, että tartuntalähde on yksilöitävissä esimerkiksi työnteon yhteydessä tapahtuneeksi.

Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka todennäköisesti on aiheutunut työntekijälle pääosin altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle esimerkiksi työnteon yhteydessä tai työntekopaikan alueella.

Jos lääkäri epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä tehtävä asiasta ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Työsuojelun vastuualueen tarkastaja voi ilmoituksen perusteella ottaa yhteyttä sairastuneeseen ja pyytää lupaa käsitellä asiaa työpaikalla työnantajan kanssa. Käsittelyn tarkoituksena on vaikuttaa työoloihin siten, että vastaavia tapauksia ei pääse enää syntymään.

Työsuojeluviranomainen ei kuitenkaan ole toimivaltainen määrittelemään ammattitauteja tai ottamaan kantaa edellytysten täyttymiseen. Päätöksen siitä, korvataanko sairaus ammattitautina, tekee työnantajan vakuutusyhtiö.

Jos COVID-19-koronaviruksen aiheuttama sairaus todetaan ammattitaudiksi, työntekijällä on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin. Niitä ovat esimerkiksi työansioihin sidottu päiväraha ja sairaanhoidon kustannusten korvaukset. Jos sairaus ei ole korvattava ammattitauti, silloin työntekijä saa työehtosopimuksen mukaista sairausajan palkkaa tai Kelan maksamia sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia.

Lue lisää:

Työsuojeluviranomainen: Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet

Tapaturmavakuutuskeskus: Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina


Seuraa tiedotustamme osoitteessa www.selry.fi/korona