SEL:n jäsenet eivät tee Pron työtaistelutoimien alaista työtä

Ammattiliitto Pro aloittaa toimihenkilöiden ylityökiellon elintarvikealan yrityksissä. SEL:n jäsenet eivät tee Pron työtaistelutoimien alaisia töitä.

Toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro on päättänyt ylityö-, liukuma-, vuoronvaihto- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielloista elintarvikealan yrityksissä. Kiellot alkavat maanantaina 6.3.2023 kello 7 ja ovat voimassa toistaiseksi. Kieltojen tarkoituksena on vauhdittaa uuden työehtosopimuksen syntymistä.

SEL:n jäsenet eivät tee Pron tai muiden ammattiliittojen lakon- tai muiden työtaistelutoimien alaisia töitä, vaan tekevät normaalisti omat työnsä.


Jos työskentelet lakonalaisissa töissä, saat lakkoavustusta

Jos olet SEL:n jäsen ja työskentelet lakon piirissä olevissa työtehtävissä, lakko koskee myös sinua. Lakon julistanut ammattiliitto maksaa myös lakossa olevalle SEL:n jäsenelle lakkoavustuksen. Työpaikkasi pääluottamusmies neuvoo, miten muiden liittojen jäsenet hakevat lakkoavustusta.

Jos et työskentele lakonalaisissa töissä, mutta työntekosi estyy lakon takia

Jos työnteko estyy lakon takia työntekijältä, joka ei ole lakon piirissä, on työnantaja velvollinen maksamaan palkkaa enintään seitsemältä päivältä.

Jos työntekijä jää vaille työtä toisen henkilöstöryhmän työtaistelutoimien takia, hänellä on oikeus ansiopäivärahaan ilman omavastuuaikaa, jos hän muutoin täyttää ansiopäivärahan saamisen edellytykset. Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta.

Työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen eli ns. jalkautus

Työnantajat saattavat katkaista ilman varoitusaikaa työnteon ja palkanmaksun niiltäkin työntekijöiltä, jotka eivät kuulu ilmoitetun lakon piiriin. Tällaisessa tapauksessa vedotaan yleensä siihen, että yrityksessä tai sen ulkopuolella alkanut lakko aiheuttaa toiminnalle esteen, jonka vuoksi työt on keskeytettävä.

Seitsemän päivän maksuvelvollisuus, jos työntekijällä ei ole riippuvuussuhdetta lakkoon

Jos työnteko estyy lakon vuoksi, mutta työntekijällä ei ole suoraa riippuvuussuhdetta lakkoon, työnantaja on työsopimuslain 2. luvun 12 §:n perusteella velvollinen maksamaan palkkaa työntekijälle enintään seitsemän päivän ajan. Tämän jälkeen työntekijä pääsee ilman karenssia työttömyysturvan piiriin.

Tilanne koskee sellaisia SEL:n jäseniä, joiden työnantaja ei noudata lakon julistaneen ammattiliiton neuvottelemaa työehtosopimusta edes yleissitovana eikä jäsenen työsuhteeseen muutenkaan sovelleta lakon julistaneen liiton neuvottelemaa työehtosopimusta. Pelkkä liiton jäsenyys ei aiheuta riippuvuussuhdetta lakkoon.

Jos todellista estettä työnteon ja palkanmaksun keskeyttämiseen ei ole

Työntekijöiden on vaadittava työnantajalta selvitys siitä, onko työnantajan ilmoittama este todellinen ja kestävä. Jos töitä voidaan järjestää toisin tai esimerkiksi tehdä tuotteita varastoon keskeytyksen sijasta, mutta työnantaja siitä huolimatta jalkauttaa työntekijät, kysymyksessä onkin tosiasiallisesti laiton työsulku. Esteen olemassaolo on työnantajan selvitettävä erikseen kunkin työntekijän osalta. Työnteon estyessä työnantajasta riippuvasta syystä tämä on velvollinen maksamaan palkan sekä mahdolliset muut vahingot.

Tällaisissa tapauksissa on palkkasaatavat kirjattava ja ilmoitettava liittoon jatkotoimia varten, ellei työnantaja suorita palkkasaatavia. Jalkautetuille maksetaan lakkoavustusta, joka voidaan myöhemmin vähentää perityistä palkkasaatavista.

Ilmoita välittömästi jalkautuksesta ja työsulusta SEL:n aluetoimistoon aluesihteerille, jotta siihen voidaan puuttua.


Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä työpaikkasi pääluottamusmieheen tai SEL:n aluesihteeriin.