Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kesto lyhenevät väliaikaisesti myös elintarvikealan työpaikoilla

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhenevät kolmen kuukauden ajaksi 1.4.–30.6.2020, jotta työntekijöiden lomauttamista voidaan nopeuttaa yrityksissä, joissa työt ovat äkillisesti ja merkittävästi vähentyneet koronavirusepidemian takia.

Vähimmäisaikojen lyhentäminen koskee vain lomautuksia, se ei koske irtisanomisia. Yt-neuvotteluesitys tulee edelleen antaa työntekijöille vähintään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.

Työsopimuslain ja yhteistoimintalain väliaikaiset muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ovat tänään sopineet lakimuutoksia vastaavista väliaikaisista muutoksista myös elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksiin.

Myös elintarvikealan työntekijöitä koskevat väliaikaiset lakimuutokset ajalla 1.4.–30.6.2020 ovat:

• Lomautusilmoitusaika lyhenee, työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.

• Yhteistoimintalain piirissä olevissa yrityksissä ennen lomautusilmoitusta käytävien yt-neuvotteluiden kesto lyhenee vähintään viiteen päivään. Yt-neuvotteluesitys tulee edelleen antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.

• Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen tulee mahdolliseksi. Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

• Työsopimuksen purkaminen koeajalla tulee mahdolliseksi. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

• Takaisinottovelvollisuus pitenee, työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu ajalla 1.4.–30.6.2020 tuotannollisista tai taloudellista syistä. Tämä ei muutu elintarvikealan työntekijöillä, sillä SEL:n ja ETL:n välisissä työehtosopimuksissa työnantajan takaisinottovelvollisuus on normaalistikin yhdeksän kuukautta.


Työttömyysturvaan tulossa parannuksia

Työntekijät menettävät palkkatuloja, kun lomautukset voivat nyt alkaa aiempaa nopeammin, mutta väliaikaisten muutosten tarkoituksena on pitää yritykset pystyssä ja säilyttää työntekijöiden työpaikat, vaikka työt väliaikaisesti vähenevätkin.

Työntekijöille korvataan tulojen menetyksiä parantamalla työttömyysturvaa. Hallitus valmistelee parhaillaan esitystä eduskunnalle työttömyysturvan viiden päivän omavastuuajan poistamiseksi, jolloin työntekijä alkaisi saamaan työttömyysturvaa heti ensimmäisestä lomautuspäivästä alkaen. Lisäksi ansiopäivärahaa voisi saada myös lyhyemmän työskentelyn perusteella, eikä ansiopäivärahan enimmäisaika kuluisi lomautuksen aikana. Tavoitteena on, että työttömyysturvan muutokset tulisivat voimaan takautuvasti.

Työttömyysturvalakia on jo muutettu niin, että lomautetun työntekijän yritystoiminta tai opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaan. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturvahakemusten käsittelyä. Lakia muutettiin myös niin, että lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. Muutokset koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ne ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Lisäys 3.4.2020: Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset eduskunnan käsittelyssä

SEL:n liittovaltuusto hyväksyi muutokset elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksiin 31.3.2020 päättyneessä kokouksessaan. SEL:n ja ETL:n välinen sopimus raukeaa, jos eduskunta ei hyväksy työttömyysturvan parannuksia 15.4.2020 mennessä tai jos parannukset eivät astu voimaan takautuvasti.

SEL korostaa, että ennen lomautuksia yrityksissä on edelleen aina selvitettävä, löytyykö työntekijöille muuta työtä tai esimerkiksi koulutusta.

Väliaikaisesti lyhennetyistä vähimmäisajoista on sovittu jo noin 90 prosenttiin Suomen työehtosopimuksista.

Seuraa tiedotustamme osoitteessa www.selry.fi/korona

Jos sinulla on kysyttävää, työpaikkasi luottamusmies auttaa sinua. Voit myös olla yhteydessä oman SEL:n aluetoimistosi aluesihteeriin tai soittaa liiton työsuhdeasioiden neuvontanumeroon 09 4246 1260, joka palvelee maanantaista perjantaihin klo 8.30-15.30.

Esimerkkejä lyhyemmän yt-neuvotteluajan ja lomautusilmoitusajan noudattamisesta

Neuvotteluaika

Yt-lain piirissä olevissa eli yli 20 ihmistä säännöllisesti työllistävissä yrityksissä nopeutettu lomautusprosessi kestää vähintään 15 päivää (eli 5 + 5 + 5 päivää), ja se koskee vain lomauttamista, ei siis irtisanomistilanteita.

Yt-neuvotteluesitys tulee edelleen antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.

Viiden päivän neuvotteluaikaa voidaan soveltaa neuvotteluissa, jotka aloitetaan 1.4.–30.6.2020 välisenä aikana sekä neuvotteluissa, jotka ovat kesken 1.4.2020. Jos lomauttamisia koskevat yt-neuvottelut ovat jo käynnissä 1.4.2020, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson ajan, jollei neuvotteluissa toisin sovita. Tällöin neuvottelut siis voidaan päättää aikaisintaan 1.4.2020, kunhan neuvottelut ovat kestäneet vähintään viisi päivää.

Esimerkki 1: Työnantaja on antanut yt-lain mukaisen neuvotteluesityksen työntekijöiden mahdollisista lomautuksista 19.3.2020 ja neuvottelut on aloitettu 24.3.2020. Lain voimaantullessa 1.4.2020 neuvotteluja on käyty yhdeksän päivää. Edellyttäen, että yt-lain edellyttämät asiat on käsitelty, neuvottelut voidaan päättää 1.4.2020, sillä neuvotteluja on käyty uuden lain edellyttämät viisi päivää.

Esimerkki 2: Työnantaja on antanut työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevan neuvotteluesityksen 31.3.2020 ja neuvottelu on tarkoitus aloittaa viikonlopusta johtuen maanantaina 6.4.2020. Neuvottelu aloitetaan ilmoitettuna päivänä ja neuvottelut voidaan uuden lain mukaisesti päättää 10.4.2020 edellyttäen, että yt-lain edellyttämät asiat on käsitelty.
 

Lomautusilmoitusaika

Jos työnantaja on antanut lomautusilmoituksen ennen lakimuutoksen voimaantuloa ja lomautusilmoitusaika on edelleen kesken, lomautus voi alkaa lakimuutoksen jälkeen, kun annetusta lomautusilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää.

Työnantajan on tällöin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä. Näissä tilanteissa työnantajan alkuperäisesti ilmoittama 14 päivän ilmoitusaika ei siis sido työnantajaa, kunhan lomautus alkaa vasta lain voimaantulon jälkeen ja lomautusilmoitusaika kestää vähintään viisi päivää.

Esimerkki 1: Työnantaja on antanut työntekijöille lomautusilmoitukset 26.3.2020 14 päivän lomautusilmoitusaikaa noudattaen. Lomautusilmoituksen mukaan lomautus alkaa 10.4.2020. Työnantaja voi ilmoittaa työntekijöille lakimuutoksen tultua voimaan 1.4.2020, että lomautus alkaa työehtosopimusmuutoksen vuoksi aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen aikaisintaan 2.4.2020.

Esimerkki 2: Työnantaja on antanut työntekijöille lomautusilmoitukset 31.3.2020 14 päivän lomautusilmoitusaikaa noudattaen. Lomautusilmoituksen mukaan lomautus alkaa 15.4.2020. Työnantaja voi ilmoittaa työntekijöille 1.4.2020, että lomautus alkaa työehtosopimusmuutoksen vuoksi aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen aikaisintaan 6.4.2020.