Hallituksen aktiivimalli läpi: Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Jos työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuuttaan leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Vuoden 2018 alkaessa etuutta saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos työnhakija 65 maksupäivän aikana

  • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia. Työn täytyy olla työssäoloehdon täyttävää palkkatyötä.
  • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta, mikä tarkoittaa vuonna 2018 241 euroa
  • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
  • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
  • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Tarkastelujaksoja seuraavat, aktiivisuuden tutkivat ja päätökset aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä antavat työttömyysetuuksien maksajat eli työttömyyskassat ja Kela. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan täyttyneen, etuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä. Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Lisäksi tietyissä tilanteissa, muun muassa työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.

Alla mainituissa tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta.

Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä eikä aktiivisuutta seurata, jos työnhakija

  • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä
  • työskentelee omaishoitajana tai perhehoitajana
  • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
  • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Juha Sipilän hallituksen esitys työttömyysturvan aktiivimallista hyväksyttiin eduskunnassa 19.12.2017 hallituspuolueiden keskustan, kokoomuksen ja sinisten kansanedustajien tuella äänin 103-90 . Laki tulee voimaan 1.1.2018.


Lähde: TYJ
 

SEL:n liittovaltuusto: Hallituksen peruttava työttömyysturvan aktiivimalli (1.12.2017)

SEL:n liittovaltuusto: Hallituksen haudattava työttömyysturvan aktiivimalli (21.4.2017)


Kansalaisaloitteen aktiivimallin kumoamiseksi voi allekirjoittaa osoitteessa www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730