Elintarvikealan työntekijöille kaksivuotiset työehtosopimukset ja vientiteollisuuden tasoiset palkankorotukset

Elintarvikealan työntekijöiden uudet työehtosopimukset on hyväksytty. Palkat nousevat 3,5 % 1.6.2023 ja 2,3 % 1.4.2024, lisäksi maksetaan 400 euron kertaerä toukokuussa.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ovat tänään hyväksyneet elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset kaksivuotiseksi sopimuskaudeksi 13.2.2023–31.1.2025. SEL:n ja ETL:n väliset nykyiset työehtosopimukset olivat voimassa 12.2.2023 asti.

SEL:n liittovaltuusto hyväksyi äänin 27–5 neuvottelutulokset uusista työehtosopimuksista.

– Voimme olla suhteellisen tyytyväisiä vaikeassa ympäristössä saavuttamiimme uusiin työehtosopimuksiin. Elintarvikealan työntekijät saavat vientiteollisuuden tasoiset palkankorotukset. Palkankorotukset eivät paikkaa inflaation vaikutusta kokonaan, mutta on tärkeää, että korotukset tulevat kaikille elintarvikealan työntekijöille ja ne pysäyttävät työntekijöiden ostovoiman laskun, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa.

Kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,5 %:n yleiskorotuksella 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Palkankorotukset eivät sisällä paikallisia eriä.

Lisäksi työntekijöille maksetaan tänä vuonna 400 euron kertaerä toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2023 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän suuruus lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Vuonna 2024 kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,3 %:n yleiskorotuksella 1.4.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Palkankorotukset eivät sisällä paikallisia eriä.

Molempina vuosina taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen mukaisella prosentilla yleiskorotuksen ajankohdasta lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

SEL ja ETL sopivat viidestä uudesta yleissitovasta työehtosopimuksesta: leipomoalan työntekijöiden työehtosopimuksesta, liha-alan työntekijöiden työehtosopimuksesta, meijerialan työntekijöiden työehtosopimuksesta, elintarvikealojen työntekijöiden työehtosopimuksesta sekä panimo- ja virvoitusjuoma-alan työntekijöiden työehtosopimuksesta. Työehtosopimusten piirissä työskentelee noin 25 000 työntekijää.

Työehtosopimuksiin tehtiin myös tekstimuutoksia, joista osa koskee kaikkia työehtosopimuksia ja osa vain yhtä työehtosopimusta. Kaikissa työehtosopimuksissa muun muassa päivitettiin raskaus- ja vanhempainvapaan palkkaa koskevia määräyksiä vastaamaan nykyistä perhevapaalakia. Työjalkinekorvaus nousi 60 eurosta 80 euroon ja työnopastuslisää korotettiin yhdeksällä sentillä 65 senttiin.

Työntekijän koeaika voi jatkossa olla nykyisen lain mukainen eli enintään kuusi kuukautta, kuitenkin enintään puolet työsopimuksen kestosta. Työnantajan takaisinottovelvollisuus lyhenee yhdeksästä kuukaudesta nykyisen lain mukaiseen neljään kuukauteen. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, irtisanotun työntekijän takaisinottoaika on jatkossa kuusi kuukautta.

Leipomoalan työntekijöiden työehtosopimukseen sovittiin tekstimuutoksesta, jonka mukaisesti työnantaja voi ottaa työhön viikonloppuapulaisia sekä viikolla työskenteleviä osa-aikaisia työntekijöitä. Viikolla työskenteleviä työntekijöitä työnantajalla on oikeus palkata kaksi osa-aikaista ensimmäistä alkavaa kymmentä kokoaikaista toistaiseksi voimassa työsuhteessa olevaa leipomotyötä tekevää työntekijää kohden, ja aina kaksi lisää seuraavaa alkavaa kymmentä kokoaikaista työntekijää kohden.

SEL ja ETL päättivät perustaa neljä työryhmää. Työehtosopimuksen selkeytystyöryhmä selkeyttää työehtosopimusten tekstejä sopimuskauden aikana. Työergonomian ja työturvallisuuden kehittämistyöryhmä selvittää työergonomian ja työturvallisuuden kehittämismahdollisuuksia elintarvikealan yrityksissä.

Palkkaustyöryhmä tarkastelee palkkaryhmittelyä ja palkkausta koskevia määräyksiä ja pyrkii sopimuskauden aikana tekemään esityksen palkkausta koskevien määräysten uudistamiseksi. Tavoitteena on selvittää etenkin osaamisen ja työn tuloksellisuuden vaikutusta palkkaukseen.

Oppisopimustyöryhmä luo elintarvikealalle uuden työssäoppimisen mallin ammatilliseen toisen asteen koulutukseen. Uuden mallin on tarkoitus kasvattaa nuorten, 16–20-vuotiaiden, opiskelijoiden koulutus- ja työssäoppimisjaksoja.

Kaikki muutokset voit lukea työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjoista osoitteesta www.selry.fi/tes