Atria tuomittiin korvauksiin työehtojen laittomasta yksipuolisesta muuttamisesta

28.12.2012

SEL on voittanut oikeudessa työehtoriidan, joka koski Atrian Nurmon tuotantolaitoksella syksyllä 2009 syntynyttä tilannetta, jossa työnantaja A-Sikateurastamo Oy siirsi työntekijöitä pysyvästi alempipalkkaisiin töihin ilman irtisanomisaikaa.

Seinäjoen käräjäoikeus totesi 26.10.2012 antamassaan tuomiossa, että työnantajalla ei ole oikeutta työnjohtovaltansa nojalla yksipuolisesti päättää työntekijän siirtämisestä alemmin palkattuihin tehtäviin. Työnantajalle ei ole annettu tällaista oikeutta myöskään työehtosopimuksessa eikä näin voitaisi edes työehtosopimuksella sopia, koska tätä koskeva määräys olisi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n nojalla mitätön.

Käräjäoikeus totesi, että liha-alan työehtosopimuksessa ja sitä koskevissa soveltamis- ja tulkintaohjeissa ei ole määräyksiä palkkauksen määräytymistä tilanteissa, joissa työntekijä siirretään pysyvästi alemmin palkattuihin työtehtäviin. Myös tällainen työehtosopimuksen määräys olisi työsopimuslain pakottavien säännösten vastainen siltä osin, kun sillä vähennetään työntekijän oikeutta irtisanomisajan palkkaan.

Käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi, sillä työnantaja ei valittanut päätöksestä hovioikeuteen.

- Riita syntyi, kun yhdeksän teurastamolla työskennellyttä työntekijää siirrettiin uuden suolistuskoneen hankinnan jälkeen toisiin, alempipalkkaisiin tehtäviin, kertoo Atrian Nurmon tuotantolaitoksen pääluottamusmies Mauno Lemettinen.

Työnantaja alkoi maksamaan työntekijöille uuden työn mukaista alempaa palkkaa jo kuukauden jälkeen siirrosta.

- Me työntekijät olimme sitä mieltä, että koska työehtosopimuksessa ei lue pysyvästä siirrosta mitään, tulee työnantajan yksipuolisesti ja pysyvästi työehtoja muuttaessaan noudattaa työsopimuslain mukaista irtisanomisaikaa, Lemettinen sanoo.

Tämä olisi tarkoittanut sitä, että teurastajille olisi pitänyt maksaa työsuhteiden pituudesta riippuen 2-6 kuukauden irtisanomisajan mukaisesti vanhaa palkkaa uusiin tehtäviin siirtämisen jälkeenkin.

Työnantaja oli kuitenkin asiasta eri mieltä. Kun sopua ei löydetty neuvottelemalla, SEL vei asian oikeuden ratkaistavaksi. Seinäjoen käräjäoikeus yhtyi työntekijäpuolen näkemykseen ja tuomitsi työnantajan maksamaan yhdeksälle teurastajalle yhteensä yli 30 000 euron korvaukset. Korvaukset muodostuivat vanhan ja uuden palkan välisestä erotuksesta irtisanomisajalta laskettuna sekä viivästyskoroista. Lisäksi työnantaja tuomittiin maksamaan työntekijäpuolen oikeudenkäyntikulut.


Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työnantaja tai työntekijä eivät voi ilman toisen osapuolen suostumusta muuttaa työsopimuksen olennaisia ehtoja, joita ovat esimerkiksi työaika tai palkka. Työsopimuksen olennaisten ehtojen muuttaminen on siis mahdollista vain työsopimuslain mukaisella irtisanomisperusteella irtisanomisaikaa noudattaen.

Käytännössä jos työnantaja haluaa muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja, työnantaja irtisanoo työsopimuksen ja tarjoaa työntekijälle uutta työsopimusta uusin ehdoin. Jos työntekijä suostuu muutokseen, tulevat uudet ehdot voimaan irtisanomisajan kuluttua. Jos työntekijä ei suostu muutokseen, päättyy työsopimus irtisanomisajan kuluttua.