Uppsägningsskyddet får inte försvagas

Varför motsätter vi oss Sipiläs regerings proposition att försvaga de anställdas uppsägningsskydd i företag med färre än 10 anställda?

● Propositionen skulle i praktiken göra uppsägning möjlig av vilken orsak som helst, de anställda skulle vara på en fortgående ”prövotid” och leva i osäkerhet

● De anställda skulle inte längre våga ansluta sig till facket, välja förtroendeman eller anmärka åt arbetsgivaren exempelvis på brister i arbetarskyddet och iakttagandet av anställningsvillkoren

● Tröskeln för att kräva samma lön för samma arbete eller anmäla att man tar ut familjeledighet skulle bli högre

● Diskriminering exempelvis på grundval av kön, ålder, sjukdom, sexuell inriktning eller medlemskap i facket skulle öka

● Anställda i företag av olika storlek skulle vara i ojämlik ställning

● I motsats till vad regeringen påstår skulle propositionen inte förbättra sysselsättningen, enligt forskningsanstalterna är effekterna ”ganska nära noll”

● På uppsägning följer två månaders karens, det är oskäligt att en arbetstagare går miste om såväl arbetsplats som arbetslöshetsskydd

● Den nuvarande lagstiftningen erbjuder redan tillräckliga möjligheter att säga upp en anställd på sakliga och vägande personrelaterade grunder

● Av företagen inom livsmedelsbranschen är 76 % arbetsplatser med färre än 10 personer
 

Läs mer på finska: www.selry.fi/irtisanomissuoja

Bilagor