Temporär förmån för personer som har ledigt utan lön på grund av coronaepidemin

FPA börjar betala ut en ny förmån med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaepidemin. Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas föräldrar som på grund av coronaepidemin sköter sina barn hemma och därför har varit tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön. Stödet kan därtill beviljas personer som anlänt från utlandet och hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän. Temporärt stöd vid epidemi kan nu sökas hos FPA. Stödet kan sökas retroaktivt.

Stödet betalas så länge undantagsförhållandena råder. Finlands regering fattar beslut om när undantagsförhållandena upphör. När undantagsförhållandena upphör, avslutas också utbetalningen av stödet.

Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas ett barns förälder eller vårdnadshavare eller förälderns eller vårdnadshavarens partner som bor i samma hushåll. Man kan få stödet om barnet deltar i småbarnspedagogik eller förskoleundervisning, går i årskurs 1–3 i den grundläggande utbildningen, omfattas av förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen eller har ett beslut om behov av särskilt stöd eller förlängd läroplikt.

Stödet betalas också till personer som har kommit från utlandet till Finland och hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän.

Stödbeloppet är 28,94 euro per vardag eller 723,50 euro i månaden. Den sökandes inkomster eller antalet barn inverkar inte på stödbeloppet. För vård av barn kan temporärt stöd vid epidemi betalas till bara en person åt gången i samma hushåll.

Den som är permitterad eller arbetslös kan inte få temporärt stöd vid epidemi. Stödet kan inte heller betalas till den som har moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet.

Temporärt stöd vid epidemi kan inte beviljas för samma tid som vissa andra förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner eller sjukdagpenning.

En kund som tidigare har ansökt om dagpenning vid smittsam sjukdom och fått avslag på sin ansökan kan utreda sin rätt till temporärt stöd vid epidemi. Villkoren för beviljande av temporärt stöd vid epidemi redovisas på webbplatsen fpa.fi.

Man kan nu ansöka om temporärt stöd vid epidemi hos FPA. Stödet kan sökas retroaktivt för tre kalendermånader och det kan beviljas tidigast från och med 16.3.2020.