Nordiska unionen: Ja till ett längre arbetsliv och rättvis pensionering

Den genomsnittliga livstiden stiger i de flesta europeiska länderna, och den demografiska utvecklingen innebär att antalet unga och medborgare i arbetsför ålder blir färre i förhållande till andelen äldre medborgare.

Därför vill politiker överallt i Europa höja sysselsättningsgraden bland kvinnor och höja befolkningens pensionsålder.

I Norden är sysselsättningsgraden bland kvinnor och män nästan på samma höga nivå, och bägge könens yrkesverksamhet har ökat jämställdheten. Det finns väl inga kvinnor eller män som vill återgå till den tiden när kvinnorna passade hem och barn och männen gick på arbete.

Nordiska Unionen välkomnar att de medborgare som kan och önskar det, kan stanna längre kvar på arbetsmarknaden.   

Analyser av registerdata avslöjar att medborgare som har haft ett långt och slitsamt liv är sjukare, när de lämnar arbetsmarknaden samt att deras liv som pensionärer blir 3 – 4 år kortare än t.ex. för akademiker eller medborgare med högre inkomster.

Antalet år på arbetsmarknaden med hårt fysiskt arbete, nedslitning, sjukdom och ett kortare liv har blivit en ny klasskillnad, som politikerna och den priviligierade klassen kämpar för att hålla fast vid.

Samtidigt tillåter politikerna att arbetsgivarna skickar över de nedslitna till att tas om hand av det offentliga, utan att arbetsgivarna bidrar till att betala de utgifter som detta medför för samhället.

Nordiska Unionen vill därför arbeta för att:

  • det utvecklas seniorarrangemeng för dem som kan och önskar bli kvar på arbetsmarknaden,
     
  • insatsen för att förbättra arbetsmiljön ökas med syftet att minska mängden fysiskt nedslitande arbete och minska de anställdas tempo på arbetsplatsen.
     
  • arbetsgivarna påförs en ökad medfinansiering för att garantera nedslitna arbetare ett värdigt uppehälle,
     
  • det ska skapas politisk majoritet för att utveckla flexibla pensionssystem, så att nedslitna arbetare kan lämna arbetsmarknaden på ett värdigt sätt och ha möjlighet att få ett lika långt och värdigt liv som medborgare som inte är nedslitna i sitt arbete.

Nordiska Unionen vill ta upp denna diskussion på nationell nivå och på den kommande kongressen i EFFAT, så att arbetet för en rättvis pensionering är en gemensam europeisk angelägenhet.


Uttalande av Nordiska unionen av livsmedelsarbetareförbunds kongress 12.9.2019 Majvik, Kyrkslätt