Måste du arbeta på övertid?

Måste varje arbetstagare gå med på övertidsarbete?

På arbetsplatserna i livsmedelsbranschen är övertidsarbete i huvudsak det arbete som överstiger den maximala regelbundna arbetstid som regleras i arbetstidslagen. Veckoövertidsarbetet i treskiftsarbete utgörs av det arbete som utförs utöver de arbetstimmar som antecknas i arbetsschemat. Extra arbete är i sin tur sådant arbete som utförs mellan den deltidsarbetandes överenskomna arbete och den maximala regelbundna arbetstiden enligt arbetstidslagen.

Beslut om övertidsarbete förutsätter alltid arbetsgivarens initiativ och arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren ska ge sitt särskilda samtycke varje gång övertidsarbete ska utföras. Du är alltså inte tvingad att utföra övertidsarbete om du inte vill det. På motsvarande sätt har du rätt att gå med på övertidsarbete alltid då du själv vill det.

Eftersom övertidsarbete alltid grundar sig på frivillighet från arbetstagarens sida kan arbetsgivaren inte förutsätta att arbetstagaren går på övertid. Arbetstagaren kan inte heller själv i sitt arbetsavtal förbinda sig att utföra övertidsarbete vid behov, utan man måste komma överens om saken särskilt varje gång. Samtycke till övertid kan emellertid ges för en tidsbestämd, kortare tidsperiod i gången, om detta är nödvändigt med tanke på arbetets organisering.

Den 1.1.2020 slopades de gamla maximigränserna för övertid i arbetstidslagen, som var 138 timmar på fyra månader och 250 timmar per år, där det dessutom var möjligt att överenskomma om 80 timmars extra övertidsarbete i året. Enligt nu gällande arbetstidslag får inte arbetstagarens arbetstid överstiga i medeltal 48 timmar i veckan under en granskningsperiod på fyra månader. Till den arbetstiden räknas, vid sidan om den regelbundna arbetstiden allt övertidsarbete, inlednings- och avslutningsarbeten samt nödarbete.

Arbetstagaren får alltid övertidsersättning för övertidsarbete, vars storlek beror på om det är fråga om övertid per dygn, vecka eller period, samt på antalet övertidstimmar. I kollektivavtalet för livsmedelsbranschens arbetstagare finns överenskommelser om miniminivån på övertidsersättningen. Lokalt kan man avtala om övertidsersättningar som är bättre än i kollektivavtalet, men inte om sämre.


Frågorna besvarades av SEL:s avtalschef Erkki Rantamaa.