Flera metoder att uppfylla aktiveringsmodellens förutsättningar

Juha Sipiläs regering beslöt i april att man i arbetslöshetsskyddets aktiveringsmodell i fortsättningen kan se arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda utbildning för uppsagda i enlighet med konkurrenskraftsavtalet som en godtagbar aktivering.

Också fackförbundens, fackorganisationernas, medborgarorganisationernas, kommunernas och andra motsvarande aktörers sysselsättningsstödjande verksamhet, enskilt eller i samarbete, betraktas som aktivering. Förutsättningen är att verksamheten finansieras med offentliga medel eller att TE-byrån konstaterat att verksamheren har en sysselsättande effekt.

Nya metoder som uppfyller aktiveringsförutsättningarna beaktas inte genast i uppföljningen utan aktiveringsförutsättningarna kan uppfyllas på ovan nämnda sätt först efter att en förordning i frågan har avgett och trätt i kraft.

SEL utreder vilka möjligheter förbundet har att erbjuda sysselsättningsstödjande verksamhet som uppfyller kraven i aktiveringsmodellen för våra arbetslösa medlemmar.

Regeringen bereder också en lagändring som innebär att en arbetslös som fyllt 25 år skulle ha möjligheter att under högst sex månader idka studier som ökar yrkeskunskapen eller ger färdigheter för företagande utan att man förlorar sin arbetslöshetsdagpenning. Lagutkastet om korta studier kompletteras så, att studierna anses uppfylla kriterierna för aktivering.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft 1.8.2018.

Det är inte TE-byrån som ska bedöma den arbetslösas behov av kortsiktiga studier så som är fallet i fråga om självvalda studier. Skillnaden mellan självvalda studier och modellen med korta studier är att ingen förhöjd arbetslöshetsförmån utbetalas.