Det lönar sig också för sommaranställda att gå med i facket

Det system vi har i Finland, som skapats av medlemmarna i fackförbunden, där de minimivillkor man överenskommit om med arbetsgivarna gäller alla, saknar också i internationell jämförelse sitt motstycke. Det allmängiltiga kollektivavtalet omfattar branschens alla företag, stora som små. I kollektivavtalet fastställs miniminivån för löner och andra arbetsvillkor, och lokalt kan också bättre villkor slås fast.

I arbetsgivarnas uttalanden glöms ofta det faktum bort, att just de allmängiltiga kollektivavtalen, där arbetstagarna som motprestation förbinder sig att följa de gemensamt överenskomna spelreglerna har skapat stabilitet på arbetsmarknaden och i hela samhället, vilket i sin tur har utgjort en konkurrensfördel. Det är mycket märkligt att påstå att en av våra styrkor skulle utgöra en broms för utvecklingen.

Fackligt medlemskap lönar sig alltid. Det är fråga om våra egna arbetsvillkor. Huruvida arbetstagarna tillhör facket eller ej har en direkt effekt på lönenivån och arbetsvillkoren för alla arbetstagare. Ju fler som tillhör facket, desto bättre arbetsvillkor har vi.

Vi kunde I början av året sluta kollektivavtal för livsmedelsbranschens arbetstagare så, att vi inte tvingades gå i strejk eller inta andra påtryckningsåtgärder. Det hade inte varit möjligt om vi inte hade haft trovärdiga påtryckningsmedel som arbetsgivarna var medvetna om. Våra medlemmars förhandlingsstyrka grundar sig också idag på att vi är redo att tillsammans försvara våra arbetsvillkor. Detta har inte förändrats, trots att många förändringar i övrigt har skett i arbetslivet.

Förtroendemannen behöver stöd från arbetsplatsens arbetstagare då förhandlingar sker lokalt med arbetsgivaren om löner och andra arbetsvillkor. Våra arbetstagares förhandlingsstyrka grundar sig, både på arbetsplats- samt förbundsnivå på samma sak, nämligen vår kollektiva styrka.

Varje medlem i facket har förbundets stöd i ryggen, i sista hand som rättshjälp bekostad av förbundet, då arbetstagaren behöver hjälp i frågor rörande arbetsvillkoren eller andra problem i arbetslivet. Organisering, eller det faktum att du tillhör facket lönar sig för alla också som individer.

Arbetsvillkoren kan för en del av arbetstagarna upplevas som självklarheter och man inser inte alltid att arbetsvillkoren ingår i kollektivavtalen och avbryts då avtalsperioden går ut.

Jag utmanar alla våra medlemmar att vittna om vikten av att tillhöra fackförbundet för de sommaranställda. Många av dem som för första gången får ett jobb här kommer också i framtiden att arbeta i livsmedelsbranschen. Eller om de senare får anställning i en annan bransch gäller samma vikt att tillhöra facket.

Låt oss tillsammans göratröskel att ansluta sig till förbundet så låg som möjligt och aktivt erbjuda fackligt medlemskap också till alla sommaranställda. Det gagnar den sommaranställda och alla oss andra.

Jag vill tillönska alla våra medlemmar en avkopplande sommar med många inhemska läckerheter!

Veli-Matti Kuntonen
SEL:s förbundsordförande