Gasexplosion vid ett bageri ledde till böter för arbetarskyddsbrott

Österbottens tingsrätt har 28.5.2019 dömt Oy Othello-Products Ab till samfundsbot om 5.000 € för arbetarskyddsbrott. Dessutom dömdes företagets vd till 40 dagsböter för arbetarskyddsbrott.

I domstolen behandlades en arbetsolycka som hade inträffat i företagets utrymmen i mars 2017. Man hade använt en gasplatta tillsammans med en kastrull med vatten i jäsningsskåpet för att höja temperaturen och luftfuktigheten och därmed förbättra degarnas jäsningsprocess. Detta avvikande förfarande användes därför att det eldrivna aggregatet i jäsningsskåpet var sönder och även var otillräckligt för att säkerställa en jämn och fullgod jäsningsprocess. Gasplattan användes alltså i ett slutet utrymme och den stod inte under tilläräckligt observation. Därtill saknade gasplattans brännare flamvakt.

I något skede under olycksdagen hade gaslågan slocknat och gas kommit att ansamlas i jäsningsskåpet. En arbetstagare försökte tända gaslågan igen, vilket ledde till att den gas som ansamlats i jäsningsskåpet exploderade och arbetstagaren i fråga skadades. Händelseförloppet under arbetsolyckan var ostridigt.

Tingsrätten konstaterade att företagets vd som representant för arbetsgivaren underlåtit att bedöma de risker som arbetsmomentet innehåller och att övervaka att gasplattan och dess säkerhetsanordningar motsvarar lagstadgade krav. Hon har även enligt tingsrätten underlåtit att ge arbetstagarna tillräcklig och nödvändig introduktion i säkert förfarande vid arbetsmomentet, samt att övervaka det sätt som gasplattan i jäsningsskåpet användes. Tingsrätten ansåg att detta har lett till att arbetstagarna använt felaktiga och farliga arbetsmetoder.

Till slut konstaterade tingsrätten att det under inga omständigheter varit fråga om en oförutsebar händelse som inte skulle ha kunnat undvikas ens med alla befogade säkerhetsåtgärder. Enligt tinsgsrätten har det dock inte varit fråga om att arbetsgivaren uppsåtligen skulle ha gjort sig skyldig till brottet.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland betonar att arbetsgivaren har skyldighet att tillräckligt systematiskt reda ut och identifiera de olägenheter och risker som beror på arbetet, arbetstiderna, arbetslokalen, arbetsmiljön i övrigt och arbetsförhållandena. En arbetsutrustningns säkerhet skall i synnerhet utredas och bedömas då produktionen och arbetsmetoderna förändras.

Arbetsgivaren skall också ge akt på de vidtagna åtgärdernas inverkan på säkerheten och hälsan i arbetet.
 

Österbottens tingsrätts ärende nr R 19/118