Aktiveringsmodellen i arbetslöshetsskyddet

Aktiveringsmodellen innebär att full arbetslöshetsförmån i fortsättningen förutsätter att man lönearbetar, bedriver företagsverksamhet eller deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Juha Sipiläs regering beslöt att ta aktiveringsmodellen i bruk trots fackföreningsrörelsens och oppositionens motstånd. SEL har motsatt sig aktiveringsmodellen ända från början och vi arbetar tillsammans med FFC och övriga fackförbund för att upphäva aktiveringsmodellen samt avvärja de ytterligare försämringar som regeringen förbereder.
 

Kontroll av aktiviteten

Kontrollen av aktiviteten började 1.1.2018. Arbetslöshetskassan följer med din aktivitet i kontrollperioder på 65 utbetalningsdagar. Detta innebär att den första möjliga kontrolltidpunkten är 1.4.2018. Kontrolltidpunkten bestäms individuellt, den infaller alltså för var och en arbetslös med ca tre månaders mellanrum från och med den första arbetslöshetsdagen.

Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa betalar arbetslöshetsförmån åt dig och följer med din aktivitet. När du i fortsättningen fyller i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, meddela samtidigt arbetslöshetskassan, om du har varit aktiv på det sätt som aktiveringsmodellen förutsätter.

Lättast går det att fylla i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i arbetslöshetskassans eTjänst på adressen www.selry.fi/tyottomyyskassa. Det påskyndar också handläggningen med av ansökningarna att använda eTjänst.
 

Vad avses med aktivitet?

Aktiviteten är tillräcklig, om något av följande alternativ uppfylls under kontrollperioden på 65 utbetalningsdagar:

– du är i arbete i minst 18 timmar, och din lön följer kollektivavtalet eller är minst 6,91 euro i timmen

– du tjänar in sammanlagt 241,04 euro i egen företagsverksamhet

– du deltar fem (5) dagar i sysselsättningsfrämjande service

– du deltar fem (5) dagar i någon annan av arbetskraftsmyndigheten anordnad service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning

– du deltar fem (5) dagar i annan rekryteringsstödjande verksamhet, för vilken tid det betalas arbetslöshetsförmån åt dig.
 

Hur påverkar aktiveringsmodellen arbetslöshetsförmånen?

Din arbetslöshetsförmån minskar inte, om du är aktiv på något av de ovan nämnda sätten.

Om aktiviteten inte är tillräcklig under en kontrollperiod, minskar din arbetslöshetsförmån med 4,65 procent för följande 65 utbetalningsdagar. Per månad motsvarar nedskärningen ungefär arbetslöshetsförmånen för en dag.

När aktiviteten är tillräcklig, återgår din arbetslöshetsförmån till det fulla beloppet i början av nästa kontrollperiod. Om aktiviteten inte är tillräcklig, fortsätter betalningen av arbetslöshetsförmånen med nedsatt belopp under följande kontrollperiod.

Din arbetslöshetsförmån minskar dock inte ytterligare, utan minskningen är fortfarande 4,65 % av det fulla beloppet.
 

När aktivitet inte förutsätts?

Aktiveringsmodellen gäller inte alla mottagare av arbetslöshetsförmån. En sådan aktivitet, som presenterats i detta brev, förutsätts inte av dig, om du

– har ansökt om invalidpension och ännu inte har fått beslut i ärendet

– är närstående- eller familjevårdare

– får en social förmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller skada (exempelvis partiell invalidpension, partiell rehabiliteringspenning eller handikappbidrag)

– får arbetslöshetsförmån på grund av permittering eller förkortad arbetsvecka under en kortare tid än 65 utbetalningsdagar.
 

Mer information

Om du inte har något att fråga om, behöver du inte vara i kontakt med förbundet eller arbetslöshetskassan. Det räcker att du i fortsättningen meddelar uppgifterna om din aktivitet i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Om du har något att fråga om, kan du ringa till arbetslöshetskassans servicenummer 09 4246 1200, som är öppet från måndag till fredag klockan 8.30-15.30.

Läs mer på finska om aktiveringsmodellen och varför SEL motsätter sig aktiveringsmodellen: www.selry.fi/aktiivimalli.

Du får mer information om sysselsättningsfrämjande service från TE-tjänsterna på adressen www.te-palvelut.fi.