Säännökset

Työssäoloehto

Työttömyyskassan maksamien etuuksien saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyysehdon ja työssäoloehdon sekä maksanut kassan jäsenmaksun.

Jäsenyysehdosta ja jäsenmaksusta on tietoa työttömyyskassan etusivulla.

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2014 oltava vähintään 1154 euroa kuukaudessa.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Työssäoloehdon tarkastelujakson pidennys

 Edellä mainittua 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidennetään, jos henkilö on hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa:

  • sairaus
  • asevelvollisuus tai siviilipalvelus
  • päätoiminen opiskelu
  • vuorotteluvapaa
  • apurahakausi
  • lapsen syntymä ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito
  • osallistuminen TE-toimiston määräämään työllistymistä edistävään palveluun
  • muu näihin rinnastettava syy

Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, jos olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä tai toimit palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta. Tällöin työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen.

Ansiopäivärahan uudelleen laskeminen ja 80 %:n suoja

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen kun 26 viikon työssäoloehto täytyy. Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisessä 500 päivän laskurissa olisi maksamattomia päiviä. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.

Ansiopäiväraha lasketaan enintään kerran vuodessa.

Jos 500 päivän enimmäismaksuaika ei ole täyttynyt ennen, kun päiväraha lasketaan uudelleen, ansiopäiväraha on vähintään 80 % aiemmasta, ilman lapsikorotuksia maksetusta ansiopäivärahasta.

Työssäolon seuranta

Työssäoloehdon seurannan vuoksi työttömyyskassalle on ilmoitettava myös ne jaksot, joilta ei haeta päivärahaa, esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävät työt, sairausajat jne. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on selvittämättömiä jaksoja.

On tärkeää pyytää palkka- ja työtodistukset työnantajalta välittömästi työsuhteen päätyttyä. Työttömyyskassa voi tarvita niitä pitkältäkin ajalta työssäoloehdon seurantaa varten.

Kaikkien työttömyyskassan maksamien etuuksien saamisedellytykset on määritelty laissa. Näistä säännöksistä tarkempaa tietoa löydät työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön verkkosivuilta.