Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

SEL:n hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 (PDF)

Mitä SEL haluaa seuraavan hallituksen tekevän?

KOTIMAISEN RUUAN JA TYÖN ASEMAA VAHVISTETTAVA

 • Kuluttajien oikeutta tietää, mitä syömme, on parannettava
  • Elintarvikkeiden tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä on lisättävä Suomessa ja ulkomailla
  • Kaikkiin elintarvikkeisiin pakollisiksi pakkausmerkinnöiksi valmistusmaa, pääraaka-aineiden alkuperämaa ja valmistuspäivä
  • Pakolliset alkuperämerkinnät myös ravintolaruuan pääraaka-aineisiin
    
 • Kotimaisen elintarviketuotannon ketjun toimintamahdollisuudet on turvattava
  • Maatalouspolitiikan mahdollistettava alkutuotanto Suomessa ja Suomen ruokaomavaraisuus
  • Kotimaiseen elintarviketuotantoon kohdistuvaa verorasitusta on kevennettävä
   • Ruuan arvonlisäveroa alennettava 10 prosenttiin
   • Alkoholiverotusta alennettava niin, että alkoholin kokonaiskulutus ei kasva, mutta alkoholin tuonti ulkomailta muuttuu yksityishenkilöille kannattamattomaksi
   • Suolan, sokerin tai tyydyttyneen rasvan määrään perustuvaa haittaveroa ei pidä säätää
     
 • Kotimaisen ruuan osuutta julkisissa hankinnoissa on lisättävä mahdollistamalla nykyistä paremmin kotimaisen työn, tuotannon ja kunnon työehtojen suosiminen hankintalainsäädännössä sekä palkitsemalla kunnat, jotka tukevat hankinnoillaan kotimaista työtä
   
 • Elintarviketeollisuuden ympäristö- ja ilmastoystävällisyyttä on lisättävä vähentämällä muovia pakkausmateriaalina
   
 • Suomen on säädettävä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukainen yritysvastuulaki, joka velvoittaa yritykset huolehtimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista myös Suomen rajojen ulkopuolella
   
 • Vapaakauppasopimuksilla ei saa rajoittaa valtioiden vapautta päättää lainsäädännöstään tai pakottaa valtioita heikentämään esimerkiksi ruokaturvallisuutta, työntekijöiden työehtoja ja ay-oikeuksia


SUOMALAISEN TYÖELÄMÄN EPÄKOHDAT KORJATTAVA

 • Suomeen jo syntyneet kahden kerroksen työmarkkinat on purettava
  • Sipilän hallituksen tekemät työelämän heikennykset, kuten koeajan pidentäminen ja takaisinottovelvoitteen lyhentäminen, on peruttava
  • Työt on teetettävä kunnon työehdoilla ja palkalla, jolla tulee toimeen
  • Työehtosopimusten yleissitovuus on säilytettävä
  • Epätyypillisten työsuhteiden teettäminen ei saa olla työnantajalle kannattavampaa kuin kokoaikaisen ja vakituisen työntekijän palkkaaminen vastaaviin tehtäviin
  • Pätkä- ja silpputyön epäkohdat on korjattava lainsäädännöllä
   • Nollatyösopimukset on kiellettävä kokonaan lailla
   • Työvoiman vuokraamisen, lähettämisen ja muiden vastaavien järjestelyiden käyttäminen työehtojen kiertämiseen on lopetettava
   • Vuokratyöntekijälle takuupalkka esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisesti
  • Koeajan enimmäispituutta on lyhennettävä nykyisestä kuudesta kuukaudesta kahteen kuukauteen, määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituudeksi enintään kolmasosa työsopimuksen kestosta, kuitenkin enintään kaksi kuukautta
  • Yksinyrittäjien asemaa on parannettava vastaamaan palkansaajan asemaa
  • Irtisanomissuojaa on parannettava
    
 • Työnantajien harjoittama työehtoja polkeva työehtosopimusshoppailu on estettävä
   
 • Kanneoikeus ammattiliitoille
   
 • Alipalkkaus on kriminalisoitava
   
 • Ilmais- ja halpatyön teettäminen työttömillä on lopetettava, työt on teetettävä työsuhteissa ja työehtosopimuksen mukaisilla palkoilla ja muilla työehdoilla
   
 • Työturvallisuusrikosten tuomioita on kovennettava ja työtapaturmien uhrien korvauksia nostettava
   
 • Työsuojeluviranomaisen resursseja ja valvontaa on lisättävä
   
 • Sosiaaliturvan järjestelmien valuviat on korjattava ja väliinputoajien asemaa parannettava
  • Perusturvaa on parannettava
  • Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on parannettava ja työttömyyskassajärjestelmä säilytettävä
  • Työttömyysturvaa heikentävät aktiivimallit 1 ja 2 on peruttava
  • Työttömyysturvaa on uudistettava kannustavammaksi esimerkiksi poistamalla karenssit, karsimalla byrokratiaa sekä lisäämällä työttömän oikeutta parantaa työllistymismahdollisuuksiaan opiskelemalla
  • Työttömällä on oltava oikeus opiskella työelämävalmiuksia parantavia tai tutkintoon johtavia opintoja työttömyysturvalla, sillä elinikäinen oppiminen sekä eri tehtäviin ja aloihin polveileva työura vaativat joustavaa työttömyysturvaa
  • Aktiivisella työvoimapolitiikalla ei saa rangaista työtöntä; työttömien palveluita on parannettava lisäämällä henkilökohtaista ohjausta ja työllistymistä edistävää koulutusta sekä vaikeasti työllistyvien palkkatukea
  • Työvoimapalveluiden järjestäminen ja niihin liittyvä työvoimapoliittisten sanktioiden jakaminen on säilytettävä julkisena tehtävänä, työvoimapalveluita ei saa antaa nykyistä suuremmilla valtuuksilla yksityisten palveluntuottajien tehtäväksi
  • Työnantajille tulee säätää velvollisuus maksaa palkka tehdystä työstä, työtunneista tai työurakasta mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään kahden viikon sisään palkkakauden, työn tai työurakan päättymisestä, jotta sovitellut ansiopäivärahahakemukset voidaan käsitellä nykyistä nopeammin
  • Vuorotteluvapaajärjestelmän ehdot on palautettava vähintään vuoden 2014 tasolle
  • Pakko-opiskeluhakuvelvoite on poistettava kaikkien niiden alle 25-vuotiaiden nuorten kohdalta, jotka ovat hakuaikana työsuhteessa. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa, että alle 25-vuotias hakuaikana määräaikaisessa työsuhteessa ollut menettää oikeuden työttömyysturvaan, jos ei ole hakenut opiskelemaan.
  • Jos toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä on työkyvytön omaan työhönsä, ja Kela lopettaa sairauspäivärahan maksun sillä perusteella, että työntekijä on lääkärin lausunnon mukaan kuitenkin työkykyinen muunlaiseen työhön, jota työnantajalla ei ole tarjota työntekijälle, on työntekijällä oltava oikeus saada työttömyysturvaa samoin perustein kuin 300 sairauspäivärahapäivää ylittäneillä henkilöillä on.


YHTEISKUNNALLISTA OIKEUDENMUKAISUUTTA LISÄTTÄVÄ

 • Talouspolitiikan suunta on muutettava leikkauspolitiikasta taloutta elvyttäväksi politiikaksi laskukaudella, mikä parantaa kotimaista ostovoimaa sekä lisää työllisyyttä ja talouskasvua
   
 • Julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rapauttaminen on lopetettava ja niiden rahoitus on turvattava riittävällä verotuksella
   
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on toteutettava niin, että palvelut pysyvät julkisina palveluina ja niiden yhdenvertaisuus ja saatavuus paranevat, jolloin hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat
   
 • Tuloeroja on pienennettävä oikeudenmukaisella veropolitiikalla
  • Verotuksen progressiota on lisättävä
  • Pääomatulot ja ansiotulot on verotettava samalla tavalla
  • Osinkotulojen verovapaus on poistettava
    
 • Nollapalkkaratkaisut on unohdettava, ne leikkaavat kotimaista kysyntää ja ostovoimaa sekä huonontavat esimerkiksi elintarvike- ja palvelualojen työllisyystilannetta
   
 • Harmaa talous on laitettava kuriin lisäämällä viranomaisten, kuten verottajan ja työsuojelun resursseja sekä kiristämällä rangaistuksia
   
 • Veronkierto- ja verovuotomahdollisuudet on tukittava selkeyttämällä järjestelmää ja lisäämällä valvontaa sekä sulkemalla veroparatiisit
   
 • Valtion omistajaohjauksella on huolehdittava, että valtionyhtiöiden työpaikat pysyvät Suomessa
   
 • Yhteiskunnan kannalta strategisesti tärkeä infrastruktuuri kuten liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto ja tietoliikenneverkot on pidettävä julkisessa omistuksessa
   
 • Liikenneväylien kunnossapitoon on osoitettava lisää rahaa, jotta elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarvitsemat tiet saadaan kuntoon ja korjausvelkaa vähennettyä
   
 • Työmatkaliikennettä on tuettava niin, että julkisen liikenteen käyttökustannukset ovat kohtuulliset ja työmatkakulujen verovähennysoikeus pysyy vähintään nykyisellä tasollaan
   
 • Asumisen kustannuksia on pienennettävä koko maassa, asuntotuotantoa lisättävä kasvukeskuksissa
   
 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava koko maahan
   
 • Perhevapaajärjestelmä on uudistettava ja isyysvapaan kestoa on pidennettävä, vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan kaikkien työnantajien kesken
   
 • Oppivelvollisuutta on nostettava kattamaan toisen asteen koulutus, jolloin toisen asteen koulutuksesta tulee opiskelijalle maksutonta myös oppimateriaalien osalta
   
 • Koulutuksen laatua ja määrää sekä tutkimuksen resursseja on lisättävä, rahoitus on palautettava vähintään leikkauksia edeltävälle tasolle
   
 • Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajien määrää, resursseja ja osaamista on parannettava