Om du blir arbetslös

OM DU BLIR ARBETSLÖS

anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån genast när du har blivit arbetslös eller när en permittering inleds. Dagpenning kan betalas ut endast för den tid som arbetssökandet gäller. Också om du deltar i arbetskraftsutbildning eller studerar frivilligt bör du hålla din arbetsansökan i kraft. Arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller blanketter för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Hur du fyller i din ansökan
Fyll i blanketten noggrant, detunderlättar behandlingen av din ansökan. Vid behov kan du få hjälp med ifyllandet på ditt eget distriktskontor eller via arbetslöshetskassans telefonrådgivning.

Fyll i din första ansökan för en period på minst två veckor. Söndag är obligatorisk sista dag för ansökan. Den fortsatta ansökan fylls sedan i för en fyra veckors period, måndag till söndag, förutom i det fall att du har deltidsarbete och får lön varje månad. I det fallet fylls ansökan i för hela kalendermånaden.

Ansökan sänds in i efterskott, det vill säga den får undertecknas tidigast den sista dagen i den period ansökan gäller. Du skall ansöka om dagpenning senast inom tre månader efter det att du har blivit arbetslös eller permitterad. Arbetslöshetskassan undersöker din rätt att få dagpenningen förhöjd med en förtjänstdel eller omställningsskyddets förtjänstdel, så dembehöver du inte ansöka om särskilt.

Bilagor till den första ansökan
- Bifoga löneintyg för minst 26 arbetsveckor före arbetslösheten. Av löneintyget skall särskilt framgå vilka semesterpremier och semesterersättningar som har betalats. Också arbetsgivarens kontaktuppgifter och FO-sig-num behövs. Bifoga också kopior av uppsägningseller permitteringsmeddelandet.

Via befolkningsregistret får a-kassan uppgifter om barn under 18 år som du försörjer. Bifoga ändå ett födelseintyg för barn som har fötts under det senaste halvåret.

- Du behöver inte sända skatteintyg om du inte har fått ett ändringsskattekort eller graderat skattekort.  En kopia av skattebeslutet med specifikationer behövs om du har haft inkomst från lantbruk eller annan företagsverksamhet i bisyssla.

- Du skall också sända en utredning om veckoarbetstiden i det fall att du ibland har arbetat mindre än 18 timmar i veckan. Det samma gäller om du har haft flera samtida deltidsarbeten.

- Sänd också intyg över sociala förmåner som kan påverka dagpenningens storlek. Sådana är exempelvis beslut om beviljat hemvårdsstöd.

Bilagor till fortsatt ansökan
Sänd dina löneuppgifter tillsammans med ansökan om du har haft löneinkomster från tillfälligt arbete eller deltidsarbete under den period som ansökan gäller. Om du börjar arbeta på deltid skall du också bifoga en kopia av arbetsavtalet. Meddela också om förändringar i sociala förmåner som kan påverka utbetalningen av dagpenning. Behandlingen påskyndas också om du skriver följebrev och utredningar på papper av storlek A4, och inte stiftar ihop de papper du sänder. Se också till att alla de kopior du sänder är tillräckligt tydliga. I och med att alla förmåner från akassan söks på likadana blanketter är det viktigt att det genast framgår av blanketten om du deltar i arbetskraftsutbildning, studerar frivilligt eller deltar i andra sysselsättningsfrämjande åtgärder. Deltar du i arbetskraftsutbildning, anteckna på blanketten ordet ARBETSKRAFTSUTBILDNING. När du studerar på egen hand skriv orden FRIVILLIG UTBILDNING. Medverkan i andra slags sysselsättningsfrämjande åtgärder märker du med orden: ARBETSPRöVNING, ARBETSLIVSTRÅNING eller ARBETSPRAKTIK. Deltar du i någon av dessa tre tjänster skall du också anteckna vilka dagar du har varit frånvarande.


Ansökningarna kommer att skickas till den adress:
SEL/arbetslöshetskassan, Stationskarlsgatan 2, 8. vån., 00520 Helsingfors

TELEFON FÖR RÅDGIVNING

OM ARBETS LÖSHETSSKYDDET 040 451 8451

Arbetslöshetskassans telefonrådgivning ger råd tisdagar och torsdagar kl. 9.00-11.00 på numret 040 451 8451 Övriga tider får du råd på förbundets regionkontor under deras öppettider. För ett samtal till arbetslöshetskassans nummer betalar du bara lokalnätsavgift eller mobiltelefonnätsavgift.

Elintae ger aktuell information om arbetslöshetsskyddet och publicerar arbetslöshetskassans meddelanden.

ARBETSLÖSHETSKASSANS ELEKTRONISKA TJÄNST

På kassans Internetsidor www. selry.fi/tyottomyyskassa finns en elektronisk tjänst (EAsiointi) där du kan ändra dina kontaktuppgifter, fylla i och lämna in ansökan om arbetslöshetsdagpenning samt kontrollera dina uppgifter om tidigare betala arbetslöshetsdagpenningar.