Työsuojelu ja työsuojeluvaltuutettu

Työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Turvallisuus on pyrittävä varmistamaan jo työn ja työtilojen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi työympäristön vaaroja ja haittoja on jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin tapaturmien, terveysvaarojen ja muiden vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi.

Työnantaja perehdyttää työntekijänsä työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusmääräyksiin. Työntekijän puolestaan on noudatettava määräyksiä ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.

Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmilläkin työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut on hyvä valita, vaikka laki ei sitä edellytäkään.

Työsuojeluvaltuutettu:

- on työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja
- perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin
- osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin
- kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseen
- on oikeutettu saamaan työnantajalta tarpeelliset tiedot tehtävän hoitamista varten
- on oikeutettu saamaan tehtävän edellyttämää koulutusta
- on oikeutettu keskeyttämään välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttava työ
- sama irtisanomissuoja kuin pääluottamusmiehellä

Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta. Työpaikalla voidaan sopia paikallisesti myös pidemmästä, enintään neljän vuoden, toimikaudesta.

SEL kouluttaa, tukee ja neuvoo työpaikkojen työsuojeluhenkilöstöä.

Työsuojeluvaltuutetun lisäksi työpaikalla mahdollisesti valittavien työsuojeluasiamiesten valinta puolestaan perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, ei lakiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin.

Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt yleensä toistaiseksi.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajan on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan nimettyjen ja valittujen henkilöiden yhteystiedot.

Selliläisistä työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojeluasiamiehistä on lisäksi ilmoitettava erikseen SEL:n toimistolle. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.selry.fi/selnet -> Tietopankki -> Lomakkeet. SEL:n ilmoituksen tekemisestä vastaa työsuojeluvaltuutetuksi valittu itse tai työpaikan pääluottamusmies. Ilmoitus pitää aina tehdä vaalien tai valinnan jälkeen, vaikka samat henkilöt jatkaisivatkin tehtävissä.

SEL on vakuuttanut vapaa-ajan matkavakuutuksella kaikki työpaikan luottamustehtävissä toimivat liiton jäsenet, mukaan lukien kaikki työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet. Vakuutuksen voimassaolo edellyttää, että valinnasta on tehty ilmoitus liittoon.


Lähteet: Työsuojeluhallinto, Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos