Äänestä uurnavaaleissa! * Rösta i urnval! * Vote in the union’s election! * Голосуй на выборах профсоюза!

17.4.2012

Ammattiosastot järjestävät uurnavaaleja 18.-25.4.2012 välisenä aikana. Äänestämällä vaikutat liiton toimintaan!

Äänestä uurnavaaleissa!

Äänestämällä vaikutat alan työntekijöiden työehtoihin ja liiton muuhun toimintaan.

SEL:n vaaleissa jäsenet valitsevat keskuudestaan 97 edustajaa SEL:n edustajakokoukseen, joka on Hämeenlinnassa 8.-10.6.2012.

Edustajakokouksessa edustajat päättävät, ketkä käyttävät valtaa ja vastaavat liiton toiminnasta seuraavan viiden vuoden ajan, sillä he valitsevat SEL:n liittovaltuuston ja liittohallituksen sekä liitolle puheenjohtajan.

Jos et ole jo äänestänyt kotiisi postissa tulleella äänestyslipulla, voit äänestää oman ammattiosastosi järjestämässä uurnavaalissa. Ammattiosastot järjestävät uurnavaaleja 18.-25.4.2012 välisenä aikana.

Tiedon oman ammattiosastosi ja työpaikkasi äänestysajasta ja paikasta saat työpaikkasi ilmoitustaululta, luottamusmieheltä tai liiton aluetoimistolta numerosta 020 774 004. Numerosta palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikkien vaaleissa äänestäneiden kesken arvotaan kolme 42 tuuman taulutelevisiota.

Lue lisää: www.selry.fi/vaalit


Rösta i urnval!

Genom att rösta påverkar du branschens arbetares arbetsvillkor och annat verksamhet av förbundet.

I SEL:s val väljer medlemmarna inom sig 97 delegater till SEL:s kongress, som hölls i Tavastehus 8.-10.6.2012.

I kongressen bestämmer delegaterna, vem som har makt och ansvar för förbundets verksamhet under nästa fem år, eftersom de väljer SEL:s förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen samt förbundets ordförande.

Om du inte redan har röstat med röstsedeln sänt via post till hemadressen, kan du rösta i urnval arrangerad av din egen fackavdelning.  Fackavdelningar arrangerar urnval under perioden 18.– 25.4.2012.

Information om omröstningstillfället och -plats av din egen fackavdelning och arbetsplats får du på anslagstavlan i din arbetsplats, från förtroendemannen eller från förbundets distriktsbyrå per telefon 020 774 004. I numret betjänar man på finska, svenska och engelska.

Alla valdeltagare är med i en lottning av tre 42”:s digi-tavla-tv.


Vote in the union’s election!

By voting you influence to the working conditions of the branch’s workers and other activities of the union.

Within SEL’s election from among the members 97 delegates are elected to the SEL’s Congress, which is organized in Hämeenlinna 8.-10.6.2012.

In the Congress the delegates decide, who is ruling and responsible for the union activities during the next five years, as they will elect the SEL’s Council and Executive Board, as well as the Chairman of the Union.

If you have not yet voted by the voting ticket received via mail at your home address, you can vote in the urn election organized by your own trade union branch organization. Branch organizations arrange urn elections during 18.-25.4.2012.

Information about voting time and place at your own branch organization and working place you will find on the advertising board at your work place, from the shop steward or from the district office of the union from tel. 020 774 004. The number serves in Finnish, Swedish and English.

Three 42” flat TV’s are drawn among all voters in the election.
 

Голосуйнавыборахпрофсоюза!

Голосуя влияешь на трудовые условия работников отрасли и остальную деятельность союза.

Через выборы члены СЭЛ избирают 97 делегатов Съезда СЭЛ, который проводится в г. Хяменлинна с 8-го по 10. июня 2012 г.

На Съезде делегаты принимают решение о том, кто во власти и ответственны за деятельность союза в течение следующих пяти лет, так как они изберут Совет и Правление СЭЛ, а также председателя союза.

Если ты еще не голосовал/а используя избирательный бюллетень, принесенный почтой в домашний адрес, ты можешь голосовать в выборах организуемых твоей первичной организацией. Первичные профсоюзные организации проводят выборы с урнами в период 18.-25.4.2012.

Данные о времени и места голосования через первичные организации и места работы найдешь на доске объявлений  на рабочем месте, от доверенного лица или в региональном бюро профсоюза по тел. 020 774 004. В номере услуги предоставляются по-фински, по-шведски и по-английски.

Все голосовавшие участвуют в лотерее, призом три 42-дюймовых плоских телевизора.