Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan vuoden alusta

26.11.2015

Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset on koottu nykyisistä kolmesta laista yhdeksi uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi, joka tulee voimaan 1.1.2016. Lakiin on kirjattu vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusrakenteet, kuten rahoitus tai toimeenpano, eivät muutu.

Uudessa laissa määritellään tapaturma sekä lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja vamman tai sairauden välillä. Jos syy-yhteys puuttuu, kyseessä ei ole työtapaturma tai ammattitauti. Lakiin on kirjattu myös huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmin ne olosuhteet, joissa sattunut vahinko korvataan työtapaturmana tai ammattitautina.

Korvauksen perustana olevan vuosityöansion määrittely muuttuu selkeämmäksi. Nykyään vuosityöansion määrittelyyn liittyy paljon arviointia. Jatkossa määrittely perustuu pääasiassa laskentaan. Näin vuosityöansion määrittely on läpinäkyvämpää ja ennakoitavampaa. Vuosityöansion vähimmäistasoa nostetaan noin kymmenellä prosentilla nykyisestä, jolloin myös pienimmät ansionmenetyskorvaukset nousevat samassa suhteessa.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus koskee vain ansiotarkoituksessa tehtyä työtä, ja se on jatkossa mahdollisimman yhdenmukainen työeläketurvan kanssa. Työtapaturmaturva koskee pääsääntöisesti samoja työntekijöitä kuin työeläketurva. Yrittäjille vakuutus on edelleen vapaaehtoinen. Sen voi ottaa pääsääntöisesti vain yrittäjä, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Yrittäjän määritelmä vastaa työeläkelainsäädännön määritelmää yrittäjästä.

Korvauskäsittelyä nopeutetaan lyhentämällä määräaikoja. Vakuutusyhtiön on esimerkiksi annettava päätös nykyisen kolmen kuukauden sijaan 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut ratkaisuun tarvittavat asiakirjat. Hylkäävien päätösten perusteluista on jatkossa nykyistä paremmin käytävä ilmi, miksi haettu etuus on evätty. Vastaava, niin kutsutun vakuutuslääkärityöryhmän ehdottama, muutos on jo tehty muuhun etuuslainsäädäntöön.

Työnantajalla on velvollisuus ottaa työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Osana harmaan talouden torjuntaa lakiin sisältyvät säännökset vakuuttamisen valvonnasta.

Uuden lain vaikutuksista kerrotaan lisää tänään ilmestyneessä SEL:n Elintae-lehdessä 10/2015,


Työtapaturma- ja ammattitautilaki, voimassa 1.1.2016 alkaen