Hallituksen pakkotoimien lakipaketti lausunnoille, työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat korvaavasta ratkaisusta

11.11.2015

Juha Sipilän hallitus on valmistellut palkansaajien työehtoja ja toimeentuloa heikentävistä pakkotoimista lakipaketin. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM lähetti lakipaketin tänään lausuntokierrokselle. Lausuntoja pyydetään työelämään, työoikeuteen ja perusoikeuksiin perehtyneiltä asiantuntijoilta. Aikaa lausuntojen antamiselle on varattu 9.12.2015 saakka.

Lakiesitys on luettavissa TEM:n verkkosivuilta.

Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitykset eduskunnalle helmikuussa 2016, jos työmarkkinajärjestöt eivät sitä ennen pääse sopuun toimista kilpailukyvyn parantamiseksi.

SEL ja koko ammattiyhdistysliike vastustaa työntekijöiden työehtoja ja toimeentuloa leikkaavia hallituksen pakkotoimia. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat parhaillaan lakipaketin korvaavasta ratkaisusta.


Neuvottelutilannetta voi seurata SAK:n verkkosivuilta.


Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava tyrmäävät pakkolait (Tiedote 11.11.2015)


Lakipaketin sisältö lyhyesti:


Sopimusoikeutta rajoitetaan

Lakipakettiin sisältyvien asioiden osalta työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen oikeutta sopia työehtosopimuksilla työntekijän kannalta paremmista eduista rajoitetaan. Sopimisrajoitukset kestävät kolme vuotta. Sen sijaan sairausajan palkkaa, loppiaista ja helatorstaita, vuosilomien kestoa ja lomaltapaluukorvausta eli lomarahaa koskevat säännökset jäävät voimaan tämänkin jälkeen. Rajoitukset eivät ulotu työnantajan ja työntekijän keskinäisiin sopimuksiin.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2016. Niitä sovellettaisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin, joista sovitaan lain voimaantulon jälkeen.

Sairauslomaan karenssipäivä

Lakipaketissa ehdotetaan, että jatkossa sairausloman ensimmäinen työstä poissaolopäivä olisi palkaton. Tätä ns. karenssipäivää ei olisi, jos poissaolo johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista tai jos työntekijä on uudelleen 30 päivän kuluessa poissa samasta syystä.

Lisäksi työnantajan täytyisi maksaa vain 80 prosenttia palkasta seuraavilta kahdeksalta sairauslomapäivältä nykyisen sadan prosentin sijaan.

Loppiainen ja helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi

Lakimuutosten tultua voimaan loppiainen ja helatorstai olisivat palkattomia vapaapäiviä. Ne eivät lyhentäisi työaikaa. Helatorstain ja arkipäivälle sijoittuvan loppiaisen työtunnit tulisi tehdä etu- tai jälkikäteen pidentämällä muiden työpäivien työaikaa tai lauantaina.

Jos työntekijän täytyy olla töissä helatorstaina tai loppiaisena, hänelle maksettaisiin tästä normaali säännöllisen työajan palkka, ilman sunnuntaityökorotusta. Jos loppiainen kuitenkin on sunnuntaina, maksettaisiin työntekijälle sunnuntailisät.

Vuosiloma lyhenee, lomarahoista leikataan

Lakipaketin mukaan työehtosopimuksella saisi sopia, että kuukaudessa kertyy enintään kolme päivää lomaa. Näin ollen lomaoikeus voisi olla enintään kuusi viikkoa vuodessa.

Vuosilomalakiin lisättäisiin uusi säännös lomaltapaluukorvauksesta eli lomarahasta, joka työntekijällä olisi oikeus saada palatessaan töihin vuosilomalta. Korvauksen määrä olisi 35 prosenttia työntekijän vuosilomapalkan määrästä. Lisäksi työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia sopia lomarahan enimmäismäärästä rajoitetaan. Tämä leikkaisi nykyään maksettavia lomarahoja noin 30 prosentilla.

Työntekijän muutosturvaa lisätään

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden muutosturvaa parannetaan asettamalla työnantajalle velvollisuus järjestää irtisanotuille työllistämistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Lisäksi työnantajan olisi järjestettävä irtisanomalleen työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä. Nämä velvollisuudet koskevat vähintään 20 työntekijää työllistäviä yrityksiä sekä kuntia ja valtiota.