TYJ: Ansioturvaa tulee kehittää, ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa

23.1.2015

Tänään julkaistun ”Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva” -raportin kirjoittajat esittävät, että ansiopäiväraha tulisi ulottaa myös niihin työttömiin, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Muutos rahoitettaisiin puolittamalla ansioturvan enimmäiskesto 500 päivästä 250 päivään.

Työttömyyskassojen mielestä työttömyysturvajärjestelmän kehittämisestä syntyvä keskustelu on tervetullutta, esimerkiksi itsensä työllistävien työttömyysturvaa tulee parantaa. Työttömän kannalta on niin ikään tärkeää, että maksatus on sujuvaa ja järjestelmä kannustaa lyhyidenkin töiden vastaanottamiseen. Tätä tavoitetta pyritään toteuttamaan muun muassa tulorekisterihankkeen kautta. Raportin esittämillä muutoksilla ei kuitenkaan puututa näihin kehittämiskohteisiin.

Työttömyysturvan enimmäiskeston leikkaus koskisi kaikkia niitä henkilöitä, jotka täyttävät ansio- ja peruspäivärahan kuuden kuukauden työskentelyedellytyksen. Työttömien joukosta näitä henkilöitä oli vuonna 2013 noin 55 %. Parannus koskisi vastaavasti vain 9 % työttömistä. Muutos ei vaikuttaisi lainkaan työmarkkinatukea saavien henkilöiden tilanteeseen.

Raportin mukaan ansioturva hyödyttää ennen kaikkia hyväosaisia. Suurin osa ansiopäivärahan saajista on kuitenkin pieni- ja keskituloisia. 80 % ansiopäivärahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä 1000–3000 euroa. Vain kahdella prosentilla päivärahan saajista ansiot ovat ylittäneet 5000 euroa. Ansiopäivärahan laskukaava on samoin edullisin pienituloiselle. Ansiopäivärahan taso suhteessa palkkaan on sitä korkeampi, mitä pienempi päivärahan perusteena oleva palkka on.

- Nykymuotoinen ansioturvajärjestelmä on tärkein niille, joiden asema työmarkkinoilla on epävarmin. Leikkaukset kohdistuisivat juuri tähän ryhmään, toiminnanjohtaja Niina Jussila Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä toteaa.

Raportin kirjoittajiin kuuluva Elina Lepomäki pitää ongelmallisena sitä, että työttömyyskassalla ei ole kannustimia pienentää jäsentensä työttömyysriskiä. Työttömyyskassan tehtävät rajoittuvat kuitenkin yksinomaan ansioturvan maksamiseen. Mainittu työttömyysriskin vähentäminen ei ole työttömyyskassalle lain mukaan mahdollista. Näitä tehtäviä hoitavat Suomessa työvoimahallinto ja osin myös ammattijärjestöt.


Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja: Työttömyysturvan leikkaukset eivät lisää työtä