Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteessa

12.12.2014

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa niin, että ylempien ansiopäivärahojen taso alenee. Ansiosidonnainen päiväraha laskee niillä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Vuonna 2013 tällaisia henkilöitä oli Suomessa noin 50 000, kun kaikkiaan ansiosidonnaista päivärahaa sai viime vuonna noin 292 000 henkilöä.

Enimmillään ansiosidonnainen päiväraha laskee 82 eurolla kuukaudessa. Muutos koskee vain niitä ansiosidonnaisen päivärahan saajia, joiden päiväraha lasketaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen vuonna 2015 tai myöhemmin. Maksussa olevat päivärahat eivät siis laske vuodenvaihteessa.

Myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä maksettavaa korotettua ansio-osaa alennetaan laskentasääntöä muuttamalla. Korotetulla ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha on uusilla laskentasäännöillä 2000 euron palkasta 91 euroa alempi, 3 000 euron palkasta 163 euroa alempi ja 4000 euron palkasta 289 euroa alempi kuukaudessa. Myös tämä muutos koskee vain uusia korotettuja ansio-osia.

Ansiopäivärahan laskentasääntöihin tehtävät muutokset alentavat työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavia ansiopäivärahamenoja noin 50 miljoonalla eurolla. Näin toteutetaan hallituksen maaliskuinen kehyspäätös työttömyysturvamenojen säästöistä. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2015 alkaen.


TYJ: Ansiopäivärahataulukko 2015