Luottamusmiehet valitaan tänä syksynä työpaikoilla

24.9.2014

SEL:n jäsenet valitsevat tänä syksynä elintarvikealan työpaikoilla luottamusmiehet. Luottamusmiesvaaleissa ratkaistaan, ketkä hoitavat seuraavat kaksi vuotta pääluottamusmiehen, varapääluottamusmiehen sekä osastojen luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten tärkeitä tehtäviä.

Luottamusmiehen on oltava SEL:n jäsen, sillä hän on liiton ja ammattiosaston edustaja työpaikalla.

Valitun luottamusmiehen toimikausi alkaa 1.1.2015 ja kestää kaksi täyttä kalenterivuotta. Toimikauden päättymisvuoden lokakuussa on ryhdyttävä jälleen toimiin luottamusmiehen valitsemiseksi.

Liiton jäsenet valitsevat työpaikalla keskuudestaan pääluottamusmiehen, varapääluottamusmiehen, ja jos paikallisesti niin on sovittu, myös työosastojen luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet SelNetistä löytyvän luottamusmiesvaaliohjeen mukaisesti.

Työnantajalla, työnjohtajilla tai järjestäytymättömillä työntekijöillä, kuten Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenillä, ei ole oikeutta osallistua luottamusmiesten valintaan.

Työpaikalla valitaan yksi pääluottamusmies. Ammattiosaston, luottamusmiehen tai työntekijöiden esityksestä sovitaan paikallisesti työnantajan kanssa siitä, mille työosastoille valitaan lisäksi osaston luottamusmies. Tähän vaikuttavat työosaston työntekijöiden lukumäärä ja luottamusmiehen mahdollisuus, esimerkiksi vuorotyö huomioon ottaen, tavata työntekijöitä työpaikalla ja hoitaa heidän asioitaan.

Kaikille työpaikalla oleville SEL:n ja muiden SAK:laisten liittojen jäsenille on varattava tilaisuus osallistua sekä pääluottamusmiehen että oman osaston luottamusmiehen vaaleihin. Muihin liittoihin kuuluvien jäsenten vaaleihin osallistumisen edellytyksenä on, että he eivät valitse työpaikalla omia luottamusmiehiään.


Ehdokasasettelukokous loka-marraskuussa

Luottamusmiesehdokkaat asetetaan loka-marraskuussa pidettävässä ehdokasasettelukokouksessa. Kokous kutsutaan koolle vähintään kolme päivää aiemmin ammattiosaston johtokunnan päättämällä tavalla.

Työosastojen luottamusmiesehdokkaat voidaan asettaa myös erillisessä sitä varten koolle kutsutussa työosaston kokouksessa.

Ehdokasasettelukokouksen ajasta ja paikasta päättää ammattiosaston johtokunta, luottamusmiesten tai työhuonekunnan kokous. Kokoukset on pidettävä ensisijaisesti työpaikalla. Kaikissa asiaa koskevissa kokouskutsuissa on mainittava luottamusmiehen valinnasta tai luottamusmiesvaaliehdokkaiden asettamisesta.

Luottamusmiehen valinnasta ei tarvitse suorittaa vaalia, jos ehdokkaita ei ole asetettu enempää kuin kuhunkin tehtävään voidaan valita. Jos ehdokkaita ei ole tai jos kokousta ei saada koolle, ammattiosaston johtokunta voi valita luottamusmieheksi jäsenen, joka suostuu ottamaan tehtävän vastaan.

Vaalien suorittamisesta työpaikalla vastaa ehdokasasettelukokouksessa valittu vähintään kolmejäseninen vaalitoimikunta.


Luottamusmiesvaalit marras-joulukuussa

Luottamusmiesvaalit suoritetaan marras-joulukuun aikana. Työpaikoilla toimeenpantavien vaalien ajoista ja paikoista on ammattiosaston tai pääluottamusmiehen sovittava paikallisesti työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalien toimeenpanoa.

Vaaleista on tiedotettava työpaikalla viimeistään viikkoa ennen vaalien alkamista työpaikan ilmoitustauluilla, joista ilmenee milloin ja missä vaalit suoritetaan sekä ehdokkaiden nimet. Työosastojen luottamusmiehet voidaan valita myös omassa erillisessä vaalitilaisuudessa.

Äänestystilaisuudet järjestetään työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että jokaisella äänioikeutetulla on esteetön mahdollisuus osallistua äänestykseen. Vaaliaika on järjestettävä riittävän pitkäksi, jotta kaikilla vuorotyössä tai vapaapäivillä olevilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan.

Vaalit suoritetaan lippuäänestyksellä. Äänestystilaisuuksissa käytetään suljettua vaaliuurnaa, jonka ensimmäinen äänestäjä toteaa tyhjäksi. Tarkastuksen jälkeen uurna suljetaan ja se avataan vasta vaalitoimituksen päätyttyä.

Jäsenen äänioikeus todetaan jäsenluettelosta tai voimassa olevasta jäsenkortista. Vaalitoimikunta pitää luetteloa äänioikeuttaan käyttäneistä. Äänioikeuden toteamisen jälkeen annetaan äänestyslippu. Äänestyksen jälkeen jäsen tuo taitetun äänestyslipun vaalitoimikunnalle, joka leimaa sen. Tämän jälkeen äänestäjä pudottaa äänestyslipun uurnaan.

Vaalitoimikunta laskee äänet ja on vastuussa siitä, että äänestys suoritetaan ohjeiden mukaisesti, ja ettei väärinkäytöksiä pääse tapahtumaan. Äänten mennessä tasan vaalien tuloksen ratkaisee arpa.

Ammattiosasto vahvistaa luottamusmiesvalinnat ja ilmoittaa valinnoista sekä työnantajalle että liittoon.


Luottamushenkilöille vapaa-ajan matkavakuutus

Tiedot luottamusmiesvalinnoista kannattaa ilmoittaa liittoon mahdollisimman pikaisesti, mielellään jo vuoden 2014 loppuun mennessä, sillä SEL postittaa luottamushenkilörekisterissä oleville ajankohtaista tietoa.

SEL on myös vakuuttanut kaikki työpaikkojen luottamustehtävissä toimivat jäsenensä vapaa-ajan matkavakuutuksella. Vakuutettuina ovat ne liiton jäsenet, jotka toimivat työpaikkansa luottamus- tai työsuojelutehtävissä (pääluottamusmies, osaston luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies, henkilöstön edustaja yrityksen hallinnossa, EWC-edustaja sekä edellä mainittujen varahenkilöt).

Vakuutettuina ovat myös em. vakuutettujen mukana matkustavat alle 16-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 16-vuotiaat lapset. Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla. Kotimaassa vakuutus on voimassa vapaa-aikana tehtävillä matkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle.

Vakuutuksen voimassaolon ehtona on SEL:n jäsenyys, luottamustehtävän voimassaolo sekä se, että tiedot luottamustehtävän hoitamisesta on toimitettu liittoon.

Uusi vakuutuskausi alkaa 1.3.2015. Tätä ennen vakuutusyhtiö Turva toimittaa vakuutetuille matkavakuutuskortit postitse kotiin. Vakuutuskortit postitetaan liittoon tehdyn ilmoituksen perusteella. Luottamustehtävien valinnat tulee ilmoittaa liittoon aina uuden toimikauden alkaessa siitäkin huolimatta, että samat henkilöt olisivat hoitaneet tehtäviä myös aiemmin.


Vakuutusyhtiö Turvan jäsenedut kaikille SEL:n jäsenille

Vakuutusyhtiö Ifin jäsenedut kaikille SEL:n jäsenille