SEL, TU, MVL ja YTN: Työelämän hyvä laatu pidentää työuria

22.1.2010

Elintarviketeollisuuden palkansaajajärjestöt esittävät yhteisen huolensa käynnissä olevien eläkeneuvotteluiden ratkaisuista. Mekaaninen lakisääteisen eläkeiän nostaminen ei saa ihmisiä työskentelemään pidempään. Parhaiten työuria saadaan pidennettyä parantamalla työelämän laatua, järjestöt painottavat.

Normaalille vanhuuseläkkeelle suomalainen siirtyy keskimäärin 63-vuotiaana, jos tilastoista otetaan pois työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään keskimäärin jo 52-vuotiaana. Jos työuria tahdotaan pidentää, on kohdistettava huomio ihmisten työkykyyn ja sen ylläpitämiseen.

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista voidaan parantaa kevennetyillä työaikaratkaisuilla, työikäisten osaamista kehittämällä ja parantamalla johtamista sekä esimieskoulutusta. Työterveyshuoltoa ja erilaisia ikäohjelmia on syytä kehittää työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi.

Elintarviketeollisuus on kärjessä sairaustilastoissa ja työtapaturmissa. Myös ennenaikaisesti työelämästä syrjään joutuvien työkyvyttömyyseläkeläisten suuri määrä kertoo elintarvikealan työtehtävien kuormittavuudesta ja työskentelyolosuhteiden vaativuudesta. Työssä jaksamiseen on kiinnitettävä alalla aiempaa enemmän huomiota kaikissa henkilöstöryhmissä.

Vuorotyö ja epätyypilliset työajat koskevat yhä useampaa alalla työskentelevää. Tehokkuusvaatimusten kasvu on lisännyt työmääriä, ja alalla vaaditaan yhä enemmän joustamista työajoissa. Jaksamiselle tärkeä vapaa-aika vähenee, kun työ- ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät.

Työurien pidentämiseksi työnantajat pyrkivät tukkimaan väylät, joiden kautta päästään varhennetulle eläkkeelle. Leikkauslistalla ovat muun muassa työttömyysturvan lisäpäivät ja osa-aikaeläke. Väylien tukkiminen ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että työelämässä olisi automaattisesti käytettävässä aiempaa enemmän työvoimaa. Jos työntekijä on menettänyt terveytensä ja siten kykynsä työntekoon, siirtyy hän työelämästä pois. Vähintä on, että hän saa menetyksistään ja antamastaan työpanoksesta korvauksen kohtuullisen eläkkeen muodossa.

Työnantajien vaatimuksena on, että täyden eläkkeen saamiseksi on työuran kestettävä neljäkymmentä vuotta. Oletuksena ilmeisesti on, että yksilöiden elämänkaaret ovat samanlaisia ja yhteismitallisia. Skenaariossa jokaisella on mahdollisuus siirtyä työelämään nopean koulutusuran jälkeen ja työelämästä ei jouduta syrjään kuin omasta tahdosta.

Työnantajien tavoitteen toteutuessa voidaan haudata haaveet työvoiman joustavuudesta ja halukkuudesta siirtyä uusiin tehtäviin täysin uusille aloille. Vähentäväthän uudelleenkouluttautuminen ja siirtyminen toiselle alalle työuran pituutta.

Turvallisessa, hyvin johdetussa ja hyvinvoivassa työyhteisössä terveen työntekijän voidaan olettaa keräävän kymmeniä vuosia työelämässä. Toimivat ratkaisut onkin löydettävissä ainoastaan pitkäjänteisellä työelämän laadun parantamisella.

Lisätietoja:

Veli-Matti Kuntonen, p. 0400 611 882, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry.

Teija Sinisalo, p. 050 511 4536, Toimihenkilöunioni

Matti Kangasalusta, p. 0400 600 826, Meijerialan Ammattilaiset MVL

Anneli Nieminen, p. 040 901 1644, Ylempien toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry.