SEL ei hyväksy heikennyksiä eläke- ja työttömyysturvaan

30.1.2009

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL ry:n liittohallitus päätti, ettei SEL hyväksy esitystä ns. sosiaalitupoksi, sillä se sisältää merkittäviä heikennyksiä eläke- ja työttömyysturvaan. Saavutetut parannukset eivät vähennä heikennysten merkitystä.

Talousvaikeuksissa painivat yritykset vähentävät yhteistoimintamenettelyn mukaisesti henkilöstöä. Henkilöstövähennyksiä tehtäessä pitäisi etsiä inhimillisiä ratkaisuja vähäisistä vaihtoehdoista. Lomautusten ja irtisanomisten lisäksi yritykset ovat vähentäneet henkilökunnan määrää työttömyyseläkeputkiratkaisuilla.

Lisäpäivärahaoikeuden alaikärajaa oltaisiin nyt nostamassa 59 vuodesta 60 vuoteen vuonna 2011. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että ns. eläkeputken alaikäraja nousee 57 vuodesta ja 1 kuukaudesta 58 vuoteen ja 1 kuukauteen.

Elintarvikealan työntekijät ovat joutuneet kärsimään suuresta rakenteellisesta muutoksesta ja ala on menettänyt työpaikkoja. Joukkoirtisanomiset ovat tulleet elintarviketyöntekijöille tutuksi. Monille SEL:n jäsenistä lisäpäivärahaoikeus ja pääsy työttömyyseläkeputkeen ovat olleet vaihtoehtona työttömyydelle.

Työmarkkinajärjestöjen esityksessä ollaan nostamassa osa-aikaeläkkeen ikärajaa 60 vuoteen. Eläkettä karttuisi osa-aikaeläkkeen aikana ainoastaan osa-aikatyön palkasta. Elintarvikealan työt ovat usein fyysisesti hyvin kuormittavia ja työuraa on pystytty pidentämään osa-aikaeläkeratkaisuilla. Vaihtoehtona osa-aikaeläkkeelle on usein työkyvyttömyyseläke ja ennen aikainen siirtyminen pois työelämästä.

Työttömyysturvaa heikentää merkittävästi muutos koulutustuessa. Koulutustuki ei nykyisin kuluta ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisaikaa toisin kuin esitetyssä sosiaalitupossa. Sosiaalitupon toteutuessa koulutustuki syö ansiopäivärahan maksimiaikaa.

Koulutustuella on voitu räätälöidä yhteistyössä yritysten, työvoimaviranomaisten ja työntekijöiden kanssa vaihtoehtoja työttömyydelle ja kannustaa työntekijöitä uuden työuran pariin. Koulutustuen merkityksestä kertoo se, että työttömyysturvan piirissä olevista SEL:n jäsenistä noin 20 prosenttia oli joulukuussa 2008 koulutustuen piirissä.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille on maksettu myös muutosturvan piirissä korotettua ansiopäivärahaa 150 päivänä, joka on nyt heikkenemässä 100 päivään.

Työmarkkinajärjestöjen esitys sisältää myös parannuksia eläke- ja työttömyysturvaan. Muun muassa työssäoloehdon lyhentäminen parantaa epätyypillisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden etuuksia. Parannukset eivät kuitenkaan ole mittaluokaltaan sellaisia, että niiden toteuttamisella voidaan perustella eläke- ja työttömyysturvan heikennyksiä.

Viime eduskuntavaalit vahvistivat oikeiston valtaa Suomessa, ja hinnan siitä maksavat nyt työttömät. Työttömien puolustajien täytyy löytyä ammattiyhdistysliikkeestä, sillä Yleinen Työttömyyskassa YTK ei huolehdi vastaisuudessakaan heidän edunvalvonnastaan.