SEL:n edustajakokouksen julkilausuma: Hyvä työympäristö on työntekijän perusoikeus

9.6.2012

Jokaisen työntekijän oikeus on työskennellä hyvässä työympäristössä. Hyvä työympäristö varmistaa työntekijän sekä fyysisen että henkisen terveyden ja hyvinvoinnin.

Hyvä työympäristö takaa turvalliset työskentelyolosuhteet, joiden ansiosta työskentely on sujuvaa ja työntekijä voi hallita työnsä. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ on mielekästä ja sopivan haastavaa. Valitettavasti tämän päivän työelämän todellisuutta on kiristynyt työtahti, jossa työntekijältä vaaditaan yhä enemmän. Työtehtäviä järjestellään uudelleen, mikä tarkoittaa usein sitä, että sijaisia tai eläkkeelle jäävien tilalle uusia ei palkata.

Työjärjestelyissä tulee huomioida kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät sekä fyysiset kuormitustekijät, jotka voivat heikentää työhyvinvointia. SEL tulee kiinnittämään tulevalla kokouskaudella erityistä huomiota työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen sekä työaikoihin.

Elintarvikealalla tehdään paljon kylmä- ja kuumatyötä. Kuumat ja kylmät työolosuhteet altistavat tuki- ja liikuntaelin- sekä sydän- ja verisuonisairauksille. Työntekijän terveys joutuu koetukselle ja sairauspoissaolot lisääntyvät. Siksi on työntekijöiden ja työnantajien yhteinen etu, että kuuma- ja kylmätyötä ja sen aiheuttamia haittoja saadaan vähennettyä. Keinoja ovat esimerkiksi altistusaikojen lyhentäminen, taukojen lisääminen, työvaatteiden ja henkilönsuojainten parantaminen sekä kylmän ja kuuman eristäminen työntekijästä. Haittojen vähentämisestä tarvitaan työnantajia sitovia kirjauksia lakiin ja työehtosopimuksiin.

Elintarvikealalla työskennellään yhä useammin vuorotyössä, joka vaikeuttaa arkea ja perhe-elämää. Työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja työaikaansa lisäävät merkittävästi työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia. Työehtosopimuksissa on huomioitava työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamat erityisvaatimukset.

Työhyvinvointia parannetaan huomioimalla paitsi erilaiset elämäntilanteet myös iän tuomat erityishaasteet työelämässä. Hyvin toteutettu ikäohjelma lisää ikääntyvien työntekijöiden jaksamista ja edistää työntekijöiden kykyä työskennellä varsinaiseen eläkeikään saakka. SEL edistää työehtosopimuksiin kirjatun ikäohjelman toteutumista elintarvikealan yrityksissä.

Ikääntyneille työntekijöille kohdistettu ikäohjelma ei kuitenkaan yksin riitä, työnantajan on huolehdittava työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista työntekijän työuran alusta alkaen.


Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n 19. edustajakokous Hämeenlinnassa 9.6.2012